1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(33)'2018
  5. Основні напрямки застосування технологій, що містять елементи та методи штучного інтелекту, в оборонній сфері

Основні напрямки застосування технологій, що містять елементи та методи штучного інтелекту, в оборонній сфері

Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, О.Г. Матющенко
УДК 4.8
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті розглядається сучасний стан та тенденції розвитку технологій, методів та засобів штуч-ного інтелекту стосовно застосування їх в оборонній сфері, приведені їх відмінні ознаки відносно традицій-них зразків та технологій, що використовуються в оборонній сфері на даний момент. Виділені ключові про-блеми в цій предметній області, що мають прикладну направленість та потребують свого вирішення. Ви-значено, що до основних відмінних ознак концепції штучного інтелекту відноситься використання його технологій та методів в якості одних з основних засобів боротьби із слабкою структурованістю інформа-ції щодо оперативно-тактичної обстановки на полі бою та в умовах застосування засобів протиборства та збройної боротьби. Дослідження в області штучного інтелекту вказують на те, що їх результати до-цільно використовувати при визначенні та реалізації напрямків подальшого розвитку систем управління силами і засобами збройної боротьби. Значна увага має приділятись аналізу узагальненого досвіду розробки інтелектуальних інформаційних технологій в передових закордонних країнах та їх застосуванню в оборон-ній сфері. Практична реалізація концепції ситуаційного управління на основі сучасних інтелектуальних технологій припускає використання методів штучного інтелекту в якості основних засобів підтримки прийняття рішення в умовах слабкої інформаційної обізнаності про стан зовнішнього середовища, що зу-мовлює необхідність комплексного застосування технологій обробки знань, нечіткої логіки та нейромере-жевих методів для вирішення задач обробки неструктурованої інформації про стан оперативно-тактичної обстановки на полі бою. Даний матеріал доцільно використовувати при визначенні заходів щодо визначення шляхів вдосконалення системи озброєння і військової техніки, як на середньострокову, так і довгострокову перспективу її розвитку, стосовно подальшого розвитку системи управління, силами та засобами збройної боротьби і її засобів (комплексів).


Ключові слова: застосування, інтелектуальні технології, нейронні мережі, нетрадиційні види озбро-єння, озброєння та військова техніка, розвиток, системи озброєння, технології, штучний інтелект
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Демідов Б.О., Кучеренко Ю.Ф., Матющенко О.Г. Основні напрямки застосування технологій, що містять елементи та методи штучного інтелекту, в оборонній сфері. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2018. № 4(33). С. 7-15. https://doi.org/10.30748/nitps.2018.33.01.