1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(58)'2018
  5. Оцінювання військовослужбовців Збройних Сил України: поточний стан та перспективи розвитку

Оцінювання військовослужбовців Збройних Сил України: поточний стан та перспективи розвитку

А.В. Полонський, М.Г. Андрусяк, В.В. Машталір, Г.М. Тіхонов, І.М. Тіхонов
УДК 331.108
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В результаті проведеного комплексного дослідження оцінювання персоналу Збройних Сил України за-пропоновано використовувати процес атестації та оцінювання військовослужбовців. За підсумками ком-плексного (щорічного в особливий період) та періодичного оцінювань військовослужбовців повинні прийма-тись відповідні кадрові рішення. В статті визначено, що щорічне оцінювання службової діяльності війсь-ковослужбовців в особливий період повинно проводитися у вигляді спостереження, вивчення і оцінювання службової діяльності за визначеними критеріями діяльності і проявами якостей. Для створення взаємосу-місної зі збройними силами держав-членів НАТО сучасної системи кадрового менеджменту на базі Повіт-ряних Сил Збройних Сил України, з початку 2018 року проводиться експеримент зі створення ефективної системи оцінювання військовослужбовців, управління їх кар’єрою, впровадження прозорої та доброчесної системи підбору, розстановки та призначення особового складу на посади за результатами їх службової діяльності. Робота доводить, що оцінювання військовослужбовців є багатоаспектною проблемою, яку не-обхідно розглядати з точки зору різних наукових дисциплін: соціології, соціальної психології, філософії, еко-номіки, права, політології.


Ключові слова: атестація, кадровий менеджмент, оцінка, персонал, управління кар’єрою

Список літератури

1. Указ Президента України “Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України” від 10.12.2008 № 1153/2008 (зі змінами).
2. Щекин Г.В. Организация и психология управления персоналом / Г.В. Щекин. – К.: МАУП, 2002. – 105 с.
3. Крушельницька О.В. Управління персоналом: навч. посіб. для студентів ВУЗів / О.В. Крушельницька, Д.П. Ме-льничук. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 158 с.
4. Наказ Міністра оборони України “Інструкція про організацію виконання Положення про проходження громадя-нами України військової служби у Збройних Силах України” від 10.04.2009 № 170 (зі змінами).
5. Директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України. Методичні рекомендації з порядку організації і проведення атестування військовослужбовців Збройних Сил України від 11.09.2009 № 8426 (зі змінами).
6. Наказ Генерального штабу Збройних Сил України “Положення про паспорт військової посади осіб офіцерського складу Повітряних Сил Збройних Сил України на час проведення експерименту”, від 06.02.2018 № 68.
7. Директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України. “Методичні рекомендацій з порядку формування і використання Резерву кандидатів для просування по службі у Збройних Силах України” від 19.03.2018 № 350.
8. Положення про типовий алгоритм управління кар’єрою осіб офіцерського складу Повітряних Сил Збройних Сил України на час проведення експерименту, затверджене наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 27.03.2018 № 138.
9. Тіхонов І.М. Модель оцінки втрат підрозділів та частин міжвидового тактичного угрупування військ Збройних Сил України при нейтралізації збройного конфлікту / І.М. Тіхонов // Збірник наукових праць Харківського національно-го університету Повітряних Сил. – 2014. – № 2(39). – С. 21-23.
10. Наказ Генерального штабу Збройних Сил України “Тимчасове положення про комісію Повітряних Сил Зброй-них Сил України з відбору кандидатів до призначення на посади” від 28.04.2018 № 175.
11. Наказ Генерального штабу Збройних Сил України “Тимчасове положення про спрощений порядок підготовки і прийняття кадрових рішень Кадровим центром Повітряних Сил Збройних Сил України на час проведення експерименту” від 18.06.2018 № 229.

Бібліографічний опис для цитування:
Полонський А.В., Андрусяк М.Г., Машталір В.В., Тіхонов Г.М., Тіхонов І.М. Оцінювання військовослужбовців Збройних Сил України: поточний стан та перспективи розвитку. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2018. № 4(58). С. 23-29. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.58.03.