1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(58)'2018
  5. Особливості застосування дистанційного навчання у військовій освіті

Особливості застосування дистанційного навчання у військовій освіті

К.В. Садовий, Д.В. Атаманський, О.Л. Кузнєцов, А.О. Ковальчук, М.М. Ясечко, О.М. Дзігора
УДК 378.147
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглянуті три інтегровані фактори щодо використання дистанційного навчання у військовій освіті: технологічний, педагогічний та організаційний. Запропоновані прийнятні для військової освіти типи техно-логій дистанційного навчання, показані їх переваги та недоліки. На основі аналізу основних типів організа-ційних структур дистанційної освіти показані шляхи їх використання для підготовки військових фахівців. Проведений аналіз основних типів організаційних структур дистанційної освіти дозволяє виділити ті з них, які можливо застосувати у сфері військової освіти. Також показані особливості їх застосування у освіт-ньому процесі військових навчальних закладів. Розгляд основних типів організаційних структур дистанцій-ної освіти показує, що серед існуючих на сьогодні типів вищезгаданих структур прийнятними для сфери військової освіти є підрозділи заочної (дистанційної) освіти в традиційних університетах, консорціум уні-верситетів, а також відкриті університети. При цьому заходи практичної підготовки неможливо здійснювати за допомогою дистанційного навчання, яке тільки дає теоретичну підготовку та підготовку до практичного навчання. Результати впровадження дистанційного навчання обов’язково мають бути про-аналізовані з отриманням перших результатів для подальшого його удосконалення та подальшої адаптації до сфери військової освіти.


Ключові слова: дистанційне навчання, технології дистанційного навчання, методи дистанційної освіти, організаційні структури, військова освіта

Список літератури

1. Traxler J. Mobile Learning: The Philosophical Challenges, Problems and Implications of Defining and Theorising / J. Traxler. – S. Afr. J. Open Distance Learn. Pract, 2017. – 39 р.
2. Рафальска О.О. Технологія змішаного навчання як інновація дистанційної освіти / О.О. Рафальска // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – Луцьк, 2013. – Вип. 11. – С. 128-133.
3. Ліщинська Л.Б. Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія: матеріали міжвузівського вебінару (м. Вінниця, 31 березня 2017 р.) / відп. ред. Л.Б. Ліщинська. – Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 102 с.
4. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів / В.В. Вишнівський, М.П. Гніденко, Г.І. Гайдур, О.О. Ільїн. – К.: ДУТ, 2014. – 140 с.
5. Сисоєва С.О. Системи дистанційного навчання: порівняльний аналіз навчальних можливостей [Електронний ресурс] / С.О. Сисоєва, К.П. Осадча. – 2011. – Режим доступу: http://www.academia.edu/931578.
6. Дистанційний навчальний процес / В.М. Кухаренко, Н.Г. Сиротенко, Г.С. Молодих, Н.Є. Твердохлєбова
за ред. В.Ю. Бикова, В.М. Кухаренка. – К.: Міленіум, 2005. – 292 с.
7. Quendler E. Learning as a lifelong process-meeting the challenges of the changing employability landscape: competences, skills and knowledge for sustainable development / E. Quendler, M. Lamb // International Journal of Continuing Engineering Education and Life Long Learning. – 2016. – № 26.3. – Р. 273-293.
8. Manuel J. Sánchez-Franco. Users’ intrinsic and extrinsic drivers to use a webbased educational environment / Manuel J. SánchezFranco, Begoña Peral-Peral, Ángel F. Villarejo-Ramos // Computers & Education. – 2014. – Vol. 74. – May. – P. 81-97. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.02.001.
9. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології: моногр. / В.Ю. Биков, О.О. Гриценчук, Ю.О. Жук та ін. / Академія педагогічних наук України, Інститут засобів навчання. – К.: Атіка, 2015. – 140 с.
10. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів / В.В. Вишнівський, М.П. Гніденко, Г.І. Гайдур, О.О. Ільїн. – К.: ДУТ, 2014. – 140 с.

Бібліографічний опис для цитування:
Садовий К.В., Атаманський Д.В., Кузнєцов О.Л., Ковальчук А.О., Ясечко М.М., Дзігора О.М. Особливості застосування дистанційного навчання у військовій освіті. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2018. № 4(58). С. 119-127. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.58.17.