1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(155)'2018
  5. Застосування термокаталітичного методу для визначення теплотворної здатності природного газу

Застосування термокаталітичного методу для визначення теплотворної здатності природного газу

Х.М. Шинкарук, С.А. Чеховський
Системи обробки інформації. — 2018. — № 4(155). С. 161-165.
УДК 662.7-032.31:006.91
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Дана робота присвячена вивченню питання переходу до обліку газу за його енергетичною цінністю. У статті зроблено аналіз найбільш поширених методів визначення теплоти згоряння природного газу. Розглянуто термокаталітичний та термокондуктометричний методи аналізу складу газу їх переваги і недоліки. Проведено обґрунтування актуальності та доцільності використання термокаталітичного датчика як чутливого елементу для пристрою контролю теплоти згорання природного газу.


Ключові слова: природний газ, якість газу, теплота згоряння, термокаталітичний метод, термокондуктометричний метод

Список літератури

1. ГОСТ 5542. Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия.
2. Природний газ. Визначення енергії: ДСТУ ISO 15112:2009. – [Чинний від 2011-01-01]. – К.: Держспоживстан-дарт України, 2010. – 48 с. – Національний стандарт.
3. ГОСТ 27193-86. Газы горючие природные. Метод определения теплоты сгорания водяным калориметром.
4. ГОСТ 22667-82. Газы горючие природные. Расчетный метод определения теплоты сгорания, относительной пло-тности и числа Воббе.
5. Дарвай І.Я. Теоретичне обґрунтування методу визначення теплоти згоряння природного газу / І.Я. Дарвай // На-фтогазова енергетика: проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції та виставки. – Івано-Франківськ, 20-23 жовтня 2009 р. – С. 105.
6. Романів В.М. Дослідження експериментального зразка системи контролю енерговмісту природного газу / В.М. Романів, С.А. Чеховський // Метрологія та прилади. – 2014. – № 1. – С. 192-196.
7. Малісевич В.В. Метрологічна модель напірного витратоміра при контролі енергетичної цінності природного га-зу / В.В. Малісевич, О.Є. Середюк, Д.О. Середюк // Український метрологічний журнал. – 2015. – № 1. – С. 58-63.
8. Малісевич В.В. Дослідження впливу якісних параметрів природного газу на функціонування парціального ви-тратоміра / В.В. Малісевич, О.Є.Середюк // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2013. – № 74. – С. 158-163.
9. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин / Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, Б.І. Стадник та ін.
за ред. Є.С. Поліщука. – Львів: В-во “Бескид Біт”, 2008. – 618 с.
10. Метрологія і технологічні вимірювання в нафтогазовій промисловості / С.А.Чеховський, Н.М. Піндус, О.Є. Середюк та ін.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Шинкарук Х.М., Чеховський С.А. Застосування термокаталітичного методу для визначення теплотворної здатності природного газу. Системи обробки інформації. 2018. № 4(155). С. 161-165. https://doi.org/10.30748/soi.2018.155.23.