1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(34)'2019
  5. Принципи, методи і технології ведення збройної боротьби, управління силами і засобами в умовах активного інформаційного протиборства конфліктуючих сторін

Принципи, методи і технології ведення збройної боротьби, управління силами і засобами в умовах активного інформаційного протиборства конфліктуючих сторін

Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Ткачов, Т.В. Кулєшова
УДК 4.8
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розглядаються проблемні питання ведення активного інформаційного протиборства конф-ліктуючих сторін в динаміці антагоністичного конфлікту при реалізації конфліктно-сталого управління силами і засобами угруповань збройних сил, а також питання управління структурною динамікою складних систем військового призначення. Доводиться, що в цих умовах необхідно використовувати управління стру-ктурною динамікою складних систем військового призначення, що застосовуються, у відповідності із змі-нами оперативно-тактичної обстановки в зоні ведення бойових дій. При цьому оперативне упередження дій сторін, що протистоять у конфлікту, у циклі управління операціями (бойовими діями) має забезпечуватись за рахунок інформаційної переваги над супротивником, просторового, часового і кількісного маневрування силами і засобами у відповідності зі змінами оперативно-тактичної обстановки і просторово-географічного розміщення району ведення бойових дій. Відмічається, що у трансформуємій концепції інфо-рмаційного протиборства у військовій сфері особлива роль повинна відводитись технічній (радіоелектрон-ній) розвідці і радіоелектронній боротьбі, операціям в кіберпросторі, забезпеченню власної інформаційно-радіоелектронної і інформаційно-психологічної безпеки як складових частин національної, у тому числі і військовій безпеки. Розглядаються особливості функціонування багатофункціональних інтегрованих радіо-локаційних систем в умовах конфлікту і пропонується підхід до зниження розмірності задачі управління цими системами. Виділяються доцільні з практичної точки зору варіанти управління структурною динамікою складних систем.


Ключові слова: війська, засоби, конфлікт, інформаційне протиборство, структурна динаміка, конфліктно-стійке управління, конфліктно-стійка система, радіоелектронне придушення, технічна розвідка

Список літератури

1. Демидов Б.А. Концептуальные аспекты информатизации и автоматизации управления в вооруженных силах го-сударства / Б.А. Демидов, Д.А. Гриб, О.А. Хмелевская // Збірник наукових праць ХНУПС. – 2017. – № 5(54). – С. 38-47.
2. Сидорин А.Н. Вооруженные силы США в ХХІ веке: Военно-теоретический труд / А.Н. Сидорин, В.М. Прищепов, В.П. Акуленко. – М.: Кучково поле
Военная книга, 2013. – 800 с.
3. Вооруженные силы зарубежных государств: Информационно-аналитический сборник. – М.: Воениздат, 2009. – 528 с.
4. Информационные, специальные, воздушно-десантные и аэромобильные операции армий ведущих зарубежных государств: Информационно-аналитический сборник / А.Н.Сидорин, И.А. Рябченко, В.П. Герасимов и др. – М.: Воениздат, 2011. – 344 с.
5. Бородакий Ю.В. Информационные технологии в военном деле (основы теории и практического применения) / Ю.В. Бородакий, Ю.Г. Лободинский. – М.: Горячая линия-Телеком, 2008. – 392 с.
6. Методические основы системных исследований и решения проблем технического оснащения вооруженных сил государства. Кн.1: монография / Под ред. Б.А. Демидова и О.П. Коростелева. – К.:ИД “Стилос”, 2016. – 655 с.
7. Демідов Б.О. Принципи, методи та підходи до отримання узагальнених даних про навколишній простір при його моніторингу з використанням інтегрированих багатодатчикових комплексів військового та подвійного призначення / Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Носик // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 3(28). – С. 14-31. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.28.02.
8. Паршин С.А. Кибервойны – реальная угроза национальной безопасности? / С.А. Паршин, Ю.Е. Горбачев, Ю.А. Ко-жанов. – М.: КРАСАНД, 2011. – 96 с.
9. Новиков В.К. Информационное оружие – оружие современных и будущих войн / В.К. Новиков. – М.: Горячая линия–Телеком, 2011. – 264 с.
10. Пєвцов Г.В. Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері / Г.В. Пєвцов, А.М. Гордієнко, С.В. Залкін та ін. – Х.: Вид. Рожко С.Г., 2017. – 276 с.
11. Операции информационно-психологической войны: краткий энциклопедический словарь-справочник / В.Б. Вепринцев, А.В. Манойло, А.И. Петренко, Д.Б, Фролов
под ред. А.Н. Петренко. – М.: Горячая линия – Телеком, 2005. – 496 с.
12. Остапенко Г.А. Информационные операции и атаки в социотехнических системах / Г.А. Остапенко. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 134 с.
13. Макаренко С.И. Информационное противоборство и радиоэлектронная борьба в сетецентрических войнах начала ХХІ века: монография / С.И. Макаренко. – СПб.: Наукоемкие технологии, 2017. – 546 с.
14. Михайлов Р.Л. Радиоэлектронная борьба в Вооруженных силах США: военно-теоретический труд / Р.Л. Ми-хайлов. – СПб.: Наукоемкие технологии, 2018. – 131 с.
15. Современная радиоэлектронная борьба. Вопросы методологии / Под ред. В.Г. Радзиевского. – М.: Ра-диотехника, 2006. – 424 с.
16. Коровин В.М. Третья мировая сетевая война / В.М. Коровин. – СПб.: Питер, 2014. – 352 с.
17. Савин Л.В. Сетецентрическая и сетевая война. Введение в концепцию / Л.В. Савин. – М.: Евразийское движение, 2011. – 130 с.
18. Куприянов А.И. Радиоэлектронная борьба. Основы теории / А.И. Куприянов, Л.Н. Шустов. – М.: Вузовская книга, 2011. – 800 с.
19. Модели информационного конфликта средств поиска и обнаружения: монография / под ред. Ю.Л. Козирацкого. – М.: Радиотехника, 2013. – 232 с.
20. Владимиров В.И. Антагонистический конфликт радиолокационных систем. Методы и математические модели / В.И. Владимиров / Под ред. В.М. Шляхина. – М.: Радиотехника, 2004. – 384 с.
21. Куприянов А.И. Радиоэлектронные системы в информационном конфликте / А.И. Куприянов, А.В. Сахаров. – М.: Вузовская книга, 2003. – 528 с.
22. Перунов Ю.М. Радиоэлектронное подавление информационных каналов систем управления оружием / Ю.М. Перунов, К.И. Фомичев, Л.М. Юдин
под ред. Ю.М. Перунова. – М.: Радиотехника, 2008. – 416 с.
23. Помехозащита радиоэлектронных систем управления летательными аппаратами и оружием: монография / Под ред. В.Н. Лепина. – М.: Радиотехника, 2017. – 416 с.
24. Остапенко О.Н. Информационно-космическое обеспечение группировок войск (сил) ВС РФ / О.Н. Остапенко, С.В. Баушев, И.В. Морозов. – СПб.: Изд-во “Любавич”, 2012. – 368 с.
25. Herrmann J. Understanding Information as a Weapon The Virtual Reality/Sand Table Model of Information Conflict [Electronic resource] / J. Herrmann, B. Steed // Military review online exclusive. – 2018 pp. 1-6. – Available at: https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/Online-Exclusive/2018-OLE/Understanding-Information/.
26. The official site of Cyberspace & Information Operations Study Center. What are Information Operations? – 2018. –Available at: http://www.au.af.mil/info-ops/what.htm.

Бібліографічний опис для цитування:
Гриб Д.А., Демідов Б.О., Кучеренко Ю.Ф., Ткачов А.М., Кулєшова Т.В. Принципи, методи і технології ведення збройної боротьби, управління силами і засобами в умовах активного інформаційного протиборства конфліктуючих сторін. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2019. № 1(34). С. 12-22. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.34.02.