1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(34)'2019
  5. Методика обробки діагностичної інформації для автоматизованої системи технічного діагностування радіоелектронної техніки

Методика обробки діагностичної інформації для автоматизованої системи технічного діагностування радіоелектронної техніки

М.К. Жердєв, С.І. Глухов, М.М. Нікіфоров
УДК 681.35
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Стаття присвячена розробці методики обробки діагностичної інформації для автоматизованої сис-теми технічного діагностування радіоелектронної техніки. В основу методики покладені отримані при проведенні прискорених випробувань залежності діагностичних параметрів радіоелектронних компонентів цифрових пристроїв від часу наробітку на відмову. Висновок про технічний стан цифрових пристроїв буде ґрунтуватись на порівнянні значень діагностичних параметрів, отриманих в результаті перевірки техніч-ного стану сучасними методами фізичного діагностування (енергодинамічним, енергостатичним, елект-ромагнітним), з еталонними. У запропонованій автоматизованій системі технічного діагностування ра-діоелектронної техніки необхідність використання методів фізичного діагностування викликана тим, що методи функціонального діагностування цифрових пристроїв не дозволяють визначати їх реальний техніч-ний стан. Через невизначений час після проведення функціонального діагностування, а частіше короткий його проміжок, виникає раптова відмова блоку об’єкта радіоелектронної техніки. Принципово новим є і наявність центрів обробки діагностичної інформації, до бази знань якої буде надходити діагностична ін-формація, отримана при проведенні діагностування цифрових пристроїв. Прямий зв'язок центрів обробки діагностичної інформації з заводами радіоелектронної апаратури дозволить останнім отримувати цю інформацію для здійснення більш точних розрахунків значень діагностичних параметрів радіоелектронних компонентів як еталонних, а наявність зворотнього зв’язку забезпечить використання оновлених значень еталонів для визначення технічного стану об’єктів радіоелектронної техніки. Впровадження нової системи технічного діагностування дозволить зменшити кількість раптових відмов радіоелектронної техніки, що призведе до збільшення її коефіцієнту готовності як основної характеристики надійності, а також дасть можливість визначати з заданою ймовірністю її остаточний ресурс.


Ключові слова: радіоелектронний компонент, радіоелектронна техніка, цифровий пристрій, метод діагностування, діагностичний параметр, автоматизована система технічного діагностування

Список літератури

1. Жердєв М.К. Побудова функціональних перевіряючих тестів для енергодинамічного та електромагнітного методів діагностування / М.К. Жердєв, С.В. Лєнков, П.А. Шкуліпа // Системи обробки інформації. – 2013. – № 1(108). – С. 49-52.
2. Шкуліпа П.А. Алгоритм побудови тестів діагностування об’єктів радіоелектронної техніки для енергодинамічного і електромагнітного методів / С.В. Лєнков, О.В. Сєлюков, М.М. Охрамович // Вестник научных трудов Восточноу-краинского национального университета им. В. Даля. – Луганск, 2012. –№ 12(183). – Ч.2. – С. 201-208.
3. Діагностування аналогових і цифрових пристроїв радіоелектронної техніки: монографія / В.В. Вишнівський, М.К. Жердєв, С.В. Лєнков, В.А. Проценко. – К. ТОВ “Компанія ЛІК”, 2009. – 224 с.
4. Шкуліпа П.А. Алгоритм побудови тестів для автономних автоматизованих систем діагностування радіоелект-ронних пристроїв / П.А. Шкуліпа // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Хмельницький, 2013. – № 1. – С. 140-144.
5. Глухов С.І. Аналіз існуючих методів діагностування типових елементів заміни радіоелектронних засобів озброєння та обґрунтування необхідності використання інформаційних технологій при їх застосуванні / С.І. Глухов // Збірник науко-вих праць Військового інституту Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – К., 2016. – № 51. – С. 12-19.
6. Гахович С.В. Метод діагностування цифрових ТЕЗ / С.В. Гахович // Зб. наук. пр. ВІТІ НТУУ “КПІ”. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2004. – Вип. №4. – С. 24-30.
7. Жиров Г.Б. Узагальнена діагностична модель цифрової ВІС для енергостатичного методу діагностування / Г.Б. Жиров // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Сер. Військово-спеціальні науки. – К.: Київ. ун-т, 2005. – Вип. 11. – С. 54-60.
8. Глухов С.І. Діагностування цифрових радіоелектронних компонентів типових елементів заміни радіоелектронної техніки з використанням електромагнітного методу у військових ремонтних органах / С.І. Глухов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – К., 2009. – № 21. – С. 42-45.
9. Шкуліпа П.А. Алгоритм побудови діагностичної моделі транзистора в режимі відсічки для енергодинамічного методу діагностування / П.А. Шкуліпа // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного уні-верситету ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – № 39. – С. 229-233.
10. Методика розробки діагностичного забезпечення радіоелектронної техніки на основі енергостатичного методу діагностування з використанням інформаційних технологій / С.В. Лєнков, M.K. Жердєв, І.В. Толок, С.І. Глухов, Г.Б. Жиров // Системи озброєння і військова техніка. – 2017. – № 4(52). – С. 46-51.
11. Діагностування радіоелектронної техніки на основі енергодинамічного методу: методика та інформаційне за-безпечення / М.К. Жердєв, О.В. Сєлюков, С.І. Глухов, С.В. Гахович, М.М. Нікіфоров // Системи озброєння і військова техніка. – 2018. – № 2(54). – С. 23-30. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.54.03.
12. Вишнівський В.В. Аналіз методів форсованих випробувань для отримання залежності зміни діагностичного па-раметра від часу напрацювання напівпровідникових РЕК / В.В. Вишнівський, В.В. Василенко, В.В. Кузавков // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПНТУ, 2015. – Вип. 1(33). – C. 18-21.
13. Жердєв М.К. Узагальнення результатів форсованих випробувань радіоелектронних компонентів / M.K. Жердєв, В.В. Кузавков, С.І. Глухов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – К., 2015. – № 49. – С. 40-48.
14. Вишнівський В.В. Проблема побудови та впровадження автономних автоматизованих систем діагностування радіоелектронного озброєння / В.В. Вишнівський, В.В. Кузавков, Г.І. Гайдур // Науковий журнал Інформаційна безпека. – Луганськ: Східноукраїнский національний університет імені Володимира Даля, 2014. – Вип. №4(16). – С. 151-157.
15. Вишнівський В.В. Проблема побудови автоматизованих систем технічного діагностування інформаційних систем / В.В. Вишнівський // Защита информации: сборник научных трудов. – Київ: НАУ, 2016. – Вип. 23. – С. 165-176.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Жердєв М.К., Глухов С.І., Нікіфоров М.М. Методика обробки діагностичної інформації для автоматизованої системи технічного діагностування радіоелектронної техніки. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2019. № 1(34). С. 70-78. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.34.10.