1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(156)'2019
  5. Принципи, методи і технології моделювання і дослідження процесів функціонування складних багатоструктурних систем військового призначення і управління їх структурною динамікою

Принципи, методи і технології моделювання і дослідження процесів функціонування складних багатоструктурних систем військового призначення і управління їх структурною динамікою

Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Ткачов, Є.В. Шубін
Системи обробки інформації. — 2019. — № 1(156). С. 64-73.
УДК 4.8
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розглядається системно-концептуальні положення о моделюванні процесів функціонування складних багатоструктурних систем військового призначення і управління їх структурною динамікою в умовах змінювання оперативно-тактичної обстановки в районі ведення бойових дій. Управління структурною динамікою представляється як процес формування і реалізації управлінських впливів на систему (організаційну, організаційно-технічну, технічну), які забезпечують її переведення з поточного (вихідного) у заданий (потрібний) багатоструктурний макростан з дотриманням принципу залежності структури системи від її функцій. Моделювання віднесено до основних засобів досліджень вказаних систем, яке забезпечує їх повноту і оперативність. При формуванні управління структурною динамікою складних багатоструктурних систем військового призначення рекомендується використовувати (у залежності від поточної або прогнозованої ситуації в районі ведення бойових дій) такі моделі процесів управління, які дозволяють з різними деталізацією і формою враховувати (при необхідності) різноманітні фактори збурення, які впливають на систему (цілеспрямовано або нецілеспрямовано), обираючи різні підходи до врахування у моделях керованих факторів впливу адекватно умовам, що склалися, а також враховувати можливий прояв фактору ризику. Стверджується, що моделі, здатні до швидкої структурно-функціональної адаптації до змін функціональних задач системи і оперативно-тактичної обстановки, будуть більш адекватними до ситуацій при веденні бойових дій і будуть забезпечувати підтримку більш ефективного управління структурною динамікою і процесами функціонування складних багатоструктурних систем військового призначення в обстановці, що динамічно змінюється у зоні відповідальності. З огляду на те, що експериментальна обробка і перевірка моделей процесів функціонування складних багатоструктурних систем військового призначення і управління їх структурною динамікою по реальним даним має суттєві обмеження з неможливості отримання достатнього обсягу дослідних даних, пропонується комплексирувати (інтегрувати) різні види моделей у рамках полімодельних комплексів і спільно використовувати традиційні і інтелектуальні технології моделювання, у тому числі і технології гомеостатичного моделювання.


Ключові слова: структурна динаміка, системна модель, полімодельний комплекс, інформаційні технології моделювання, гомеостатична концепція моделювання, структурно-функціональна адаптація.

Список літератури

1. Емельянов В.В. Имитационное моделирование систем / В.В. Емельянов, С.И. Ясинковский. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. – 584 с.
2. Рыжиков Ю.И. Имитационное моделирование. Теория и технологии / Ю.И. Рыжиков. – СПб.: КОРОНА принт; М.: Альтекс – А, 2004. – 384 с.
3. Строгалев В.П. Имитационное моделирование / В.П. Строгалев, И.О. Толкачев. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. – 280 с.
4. Новосельцев В.И. Теоретические основи системного анализа, 2-е изд., исправл. и перераб; под ред. В.И. Новосельцева / В.И. Новосельцев, Б.В. Тарасов. – М.: Майор.: Осипенко, 2013. – 536 с.
5. Демидов Б.А. Системно-концептуальные основы методологии военно-научных исследований и решения прикладных военно-технических проблем: монография: в 3 книгах. Книга 3 / Б.А. Демидов, С.Н. Остапенко, М.И. Луханин и др.; под ред. Б.А. Демидова. – Тверь, 2014. – 560 с.
6. Девятков В.В. Методология и технология имимтационных исследований сложных систем: современное состояние и перспективы развития: монография / В.В. Девятков. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА – М, 2013. – 448 с.
7. Основы теории применения управления в системах специального назначения / Ю.В. Бородакий, А.В. Боговик, В.И. Курносов и др.; под общ. ред. Ю.В. Бородакия, В.В. Масановца. – М.: Управление делами президента РФ, 2008. – 400 с.
8. Болотова Л.С. Системы искусственного интеллекта: модели и технологии, основанные на знаниях / Л.С. Болотова. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 664 с.
9. Макаров И.М. Искусственный интеллект и интеллектуальные системы управления / И.М. Макаров, В.М. Лохин, С.В. Манько, М.П. Романов. – М.: Наука, 2006. – 333 с.
10. Шелухин О.И. Моделирование информационных систем / О.И. Шелухин, А.М. Тенякшев, А.В. Осин. – М.: Радиотехника, 2005. – 368 с.
11. Демидов Б.А. Методические основы системных исследований и решения проблем технического оснащения вооруженных сил государства: монография в 2 книгах. Книга 2 / Б.А. Демидов, О.П. Коростылев. С.Н. Остапенко и др. – К.: ИД “Стилос”, 2016. – 640 с.
12. Худов Г.В. Тактика радіотехнічних військ / Г.В. Худов, Б.В. Бакуменко, В.І. Боровий та інші.; за заг.ред Г.В. Худова. – Х.: ХНУПС, 2018. – 240 с.
13. Ярош С.П. Теоретичні основи побудови та застосування розвідувально-управляючих інформаційних систем протиповітряної оборони / С.П. Ярош. – Х.: ХУПС, 2012. – 512 c.
14. Ярош С.П. Моделювання бойових дій зенітного ракетного підрозділу / С.П. Ярош, М.О. Єрмошин, Г.А. Дробаха та ін. – Х.: ХУПС, 2014. – 380 с.
15. Современные проблемы управления силами ВМФ: Теория и практика. Состояние и перспективы / И.В. Соловьев, В.В. Геков, С.М. Доценко и др; Под ред. В.И. Куроедова. – СПб.: Политехника, 2006. – 432 с.
16. Владимиров А.И. Основы общей теории войны: монография в 2 ч. Часть I: Основы теории войны / А.И. Владимиров. – М.: Синергия, 2013. – 832 с.
17. Информационные технологии в системе управления силами ВМС (теория и практика, состояние и перспективы развития) / В.Ф. Шпак, Н.Ф. Директоров, В.И. Мирошников и др.; под общ. ред. В.В. Авдошина. – СПб.: “Элмор”, 2005. – 832 с.
18. Ямалов И.У. Моделирование процессов управления и принятия решений в условиях чрезвычайных ситуаций / И.У. Ямалов. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2007. – 288 с.
19. Леоненков А.В. Нечёткое моделирование в среде MATLAB и fuzzy TECH / А.В. Леоненков. – СПб.: БХВ – Петербург, 2003. – 736 с.
20. Ручкин В.Н. Универсальный искусственный интеллект и экспертные системы / В.Н. Ручкин, В.А. Фулин. – СПб.: БХВ – Петербург, 2009. – 240 с.

Бібліографічний опис для цитування:
Гриб Д.А., Демідов Б.О., Кучеренко Ю.Ф., Ткачов А.М., Шубін Є.В. Принципи, методи і технології моделювання і дослідження процесів функціонування складних багатоструктурних систем військового призначення і управління їх структурною динамікою. Системи обробки інформації. 2019. № 1(156). С. 64-73. https://doi.org/10.30748/soi.2019.156.09.