1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(59)'2019
  5. Дворівнева математична модель прогнозування ризику аварії на потенційно-небезпечному об’єкті

Дворівнева математична модель прогнозування ризику аварії на потенційно-небезпечному об’єкті

О.Д. Малько, С.Р. Артем'єв, Б.М. Цимбал, О.В. Рибалова
Тематика статті: Загальні питання
УДК 519.87: (504.75 + 614.87)
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Для прогнозування ризику аварії на потенційно-небезпечному об'єкті запропонована дворівнева математична модель з випадковими вхідними параметрами. В її основу пропонується покласти системно-структурний підхід, за якого технічну систему, тобто, потенційно-небезпечний об'єкт визначається як система, яка складається з різних підсистем. Зв’язок між вектором показників підсистеми і вектором її параметрів пропонується описувати з використанням багатофакторних лінійних регресійних математичних залежностей. Застосування математичної моделі надає можливість визначити основні якості техногенної складової, як складної системи і дозволяє отримувати кількісну оцінку цих якостей. Шляхом зміни параметрів підсистем та взаємозалежності векторів показників підсистем можна визначити передумови та ризик виникнення аварії на потенційно-небезпечному об'єкті. Прогнозування розвитку передумов аварії потенційно-небезпечного об'єкту може бути здійснено шляхом зміни величин коефіцієнтів регресії за часом. Числові значення показників при цьому можуть бути визначені шляхом комп'ютерного моделювання небезпечних процесів потенційно-небезпечного об'єкту, їх функціональних елементів, заснованого на застосуванні комп'ютерних інтерактивних систем інженерного аналізу. За результатами моделювання може запроваджуватись алгоритм управління ризиком аварії та безпекою потенційно-небезпечного об'єкту, який може включати виконання певних процедур, а також постійний моніторинг і контроль.


Ключові слова: техногенна небезпека, потенційно-небезпечний об'єкт, дворівнева математична модель, багатофакторні лінійні математичні залежності, випадкові вхідні параметри, вектор показників підсистеми, ризик-орієнтований підхід

Список літератури

1. Департамент страхового фонду документації Укрдержархіву від 2018 р. Державний реєстр ПНО [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfd.archives.gov.ua/page4.html.
2. Качинський А.Б. Оцінка економічного ризику надзвичайних ситуацій в областях Західного регіону України / А.Б. Качинський, С.П. Іванюта // Регіональна економіка. – 2012. – № 2. – С. 62-67.
3. Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2016 рік. – К.: ДСНС України, 2017. – 433 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dsns.gov.ua/files/2017/8/18/Analit%20 dopovid/1%20stan.pdf.
4. Хенли Дж. Надежность технических систем и оценка риска: пер. с англ. / Дж. Хенли, Х. Кумамото. – М.: Машиностроение, 1984. – 528 с.
5. Оцінювання ризику аварій в системі безпеки промислових об’єктів / A.M. Mapущaк, P.M. Кирилюк, Д.А. Oкiпняк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2011. – Вип. 19. – С. 516-519.
6. Метод прогнозування величини ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру / О.О. Труш, В.Д. Степаненко, М.Г. Сергієчко, Н.О. Олександров // Системи обробки інформації. – 2005. – № 7(47). – С. 157-160.
7. Шевченко Р.I. Аналіз методологічної бази з оцінки ризику виникнення аварії на потенційно небезпечних об'єктах / Р.І. Шевченко, Д.В. Тарадуда, В.В. Палюх // Збірка наукових праць НУЦЗУ. − 2012. – № 16. – С. 138-148.
8. A Guide to Hazard and Operability Studies / Chemical Industries Association. – London: Chemical Industry Safety and Health Council of the Chemical Industries Association, 1977. – 42 p.
9. Mock R. Risk Analysis Methods in Processing Industry. In: Risk Analysis: Opening the Process / R. Mock, J. Mahnen // Proceedings of the SRA-E 8th Conference October 11-14, 1998. – Paris, 1999. – Vol. 2. – ISPN, Fontenayaux-Roses, P. 1145-1156.
10. Nakagawa M. The New Methodology of Quantitative Process Hazard Analysis (MQPHA) / M. Nakagawa, T. Shirao, Y. Kawasaki // PSAM 5 – Proceedings of the 5th International Conference on Probabilistic Safety Assessment and Management. – Vol. 1. – Tokyo: Universal Academy Press, Inc. – P. 307-313.
11. Powers G.J. Synthesis Strategy for Fault Trees in Chemical Processing / G.J. Powers, F.C. Tompkins // СЕР Loss Prevention A. IChemE, 1973. – Vol. 8.
12. Щодо визначення критичної величини показника загрози виникнення надзвичайної ситуації в умовах випадковості інформації / А.М. Полєжаев, С.О. Ковжога, О.Д. Малько, А.В. Писарєв // Системи озброєння і військова техніка. – 2011. – № 1(25). – С. 180-182.
13. Голубева Н.В. Основы математического моделирования систем и процессов / Н.В. Голубева. – Омск: Омский государственный университет путей сообщения, 2006. − 95 с.
14. Степанишин В.М. Побудова моделі кореляційного аналізу для дослідження багатофакторних процесів і явищ / В.М. Степанишин, Л.О. Тисовський // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2012. – № 736. – С. 133-138.
15. Справочник по экономико-математическим моделям и методам. – Киев: Техника, 1982. – 208 с.
16. Морозов А.О. Наукові основи впровадження ризик-орієнтованого підходу в управлінні техногенно-екологічною безпекою (за матеріалами доповіді на засіданні Президії НАН України 17 червня 2015 р.) / А.О. Морозов // Вісник НАН України. – 2015. – № 8. – С. 24-31.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Дворівнева математична модель прогнозування ризику аварії на потенційно-небезпечному об’єкті / О.Д. Малько, С.Р. Артем'єв, Б.М. Цимбал, О.В. Рибалова  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2019. – № 1(59). – С. 98-103. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.59.14.