1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(35)'2019
  5. Метод оцінювання показників збережуваності бортового обладнання зенітних керованих ракет для вирішення завдань продовження їх призначених показників

Метод оцінювання показників збережуваності бортового обладнання зенітних керованих ракет для вирішення завдань продовження їх призначених показників

Б.М. Ланецький, І.В. Коваль, В.П. Попов
УДК 623.4.017
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Для вирішення завдань продовження призначених показників зенітних керованих ракет (ЗКР) необхідно проводити оцінювання показників їх залишкової збережуваності. У зв'язку з цим у статті запропонований метод оцінювання показників збережуваності бортового обладнання ЗКР, який містить процедуру дво- етапного оцінювання емпіричної функції розподілу (ЕФР) тривалостей зберігання виробів до відмови. На першому етапі здійснюється попереднє оцінювання ЕФР з використанням непараметричних методів ста- тистики. Для попереднього оцінювання ЕФР використовуються результати експлуатаційних випробувань бортового обладнання ЗКР та апріорна інформація про імовірність безвідмовної роботи на момент поча- тку експлуатації, перших років експлуатації та граничних термінах служби. На другому етапі здійснюєть- ся апостеріорне оцінювання ЕФР на основі відновленої залежності накопиченої інтенсивності відмов від тривалості зберігання. Особливістю запропонованого методу є те, що можливість застосування того чи іншого непараметричного методу статистики для побудови попередньої ЕФР оцінюється на основі порів- няння точності оцінок показників залишкової збережуваності, які необхідні для вирішення завдання продо- вження призначених показників ЗКР. Отримані точкові та інтервальні оцінки середнього залишкового те- рміну служби ЗКР для п'яти варіантів вихідних даних, які відрізняються величиною коефіцієнту варіації та тривалістю спостережень. Показано, що метод послідовного переходу до нової системи координат у порі- внянні з іншими непараметричними методами дозволяє отримати більш прийнятні оцінки середнього за- лишкового терміну служби ЗКР.


Ключові слова: продовження призначених показників, експлуатаційні випробування, середній залишко- вий термін зберігання, емпірична функція розподілу, непараметричні методи статистики апріорна інфор- мація, точкові та інтервальні оцінки

Список літератури

1. Бутстреп-метод оцінювання показників надійності бортового обладнання зенітних керованих ракет з викорис-танням апріорної інформації для вирішення завдань продовження призначених показників / Б.М. Ланецький, В.П. Деде-нок, І.В. Коваль, В.В.Лук′янчук // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2018. – № 3(32). – С. 25-31. https://doi: 10.30747/nitps.2018.32.04.
2. Гаскаров Д.В. Малая выборка / Д.В. Гаскаров, В.И. Шаповалов. – М.: Статистика, 1978. – 249 с.

3. Скрипник В.М. Анализ надёжности технических систем по цензурированным выборкам / В.М. Скрипник, А.Е. Назин. – М.: Радио и связь, 1988. – 183 с.

4. Буртаев Ю.Ф. Статистический анализ надежности объектов по ограниченной информации / Ю.Ф. Буртаев, В.А. Острейковский. – М.: Энергоатомиздат, 1995. – 240 с.
5. Tobias P.A. Applied Reliability. Third Edition / P.A. Tobias, D.C. Trindade. – Boca Raton: CRC Press, 2012. – 600 p.

6. Ohring M. Reliability and Failure of electronic Devices and Materials. Second Edition / M. Ohring, L. Kasprzak. – Amsterdam: Elsevier, 2014. – 758 p.

7. Методические указания. Надежность в технике. Методы оценки показателей надежности по эксперименталь-ным данным: РД 50-690-89. – М.: Государственный комитет СССР по управлению качеством продукции и стандартам, 1990. – 132 с.
8. Аронов И.З. Оценка надёжности по результатам сокращённых испытаний / И.З. Аронов, Е.И. Бурдасов. –

М.: Издательство стандартов, 1987. – 184 с.

9. Розробка методичних рекомендацій з оцінювання показників збережуваності бортового обладнання зенітних керованих ракет при вирішенні завдань продовження призначених показників / Б.М. Ланецький, І.В. Коваль, А.А. Шо-коловський, В.П. Попов, С.В.Селезнев, С.М. Донцов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2015. –

№ 4(21). – С. 71-75.

10. Загальні науково-методичні положення з організації та проведення робіт з продовження призначених показни-ків зенітних керованих ракет. Оцінка техніко-економічної ефективності робіт / Б.М. Ланецький, І.В. Коваль, В.В. Лук′янчук, В.В. Лісовенко, О.М. Доска // Озброєння та військова техніка. – К.: ЦНДІ ОВТ ЗСУ, 2017. – Вип. 3(15). –

С. 21-25.

11. Методика прогнозування стану парку зенітних керованих ракет при формуванні технічного завдання на прове-дення робіт з продовження призначених показників / Б.М. Ланецький, І.В. Коваль, С.В. Селезньов, В.П. Попов // Озбро-єння та військова техніка. – К.: ЦНДІ ОВТ ЗСУ, 2018. – Вип. 3(19). – С. 26-31.

12. Эфрон Б. Нетрадиционные методы многократного статистического анализа: Пер. с англ. / Б. Эфрон. – М.: Фи-нансы и статистика, 1988. – 263 с.
13. Jun Shao. The Jackknife and Bootstrap / Shao Jun, Tu Dongsheng. – Springer Science & Business Media, 2012. –

517 р.

14. Hall Peter. The Bootstrap and Edgeworth Expansion / Peter Hall. – Springer Science & Business Media, 2013. – 354 р.

15. Bootstrap method for missile precision evaluation under extreme small sample test / Zheng-dong Hu, Yuan Cao, Shi-feng Zhang, Hong Cai // Coll.of Aerospace and Material Engineering, National Univ.of Defence Technology, Changsha 410073, China); Systems Engineering and Electronics. – 2008.

16. Антонов А.В. Бутстреп-метод оценки характеристик надежности восстанавливаемых объектов по специфичес-ким данным об отказах / А.В. Антонов, С.В. Соколов, В.А. Чепурко // Информационные технологии. – 2012. – № 4. –
С. 50-54.


Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Ланецький Б.М., Коваль І.В., Попов В.П. Метод оцінювання показників збережуваності бортового обладнання зенітних керованих ракет для вирішення завдань продовження їх призначених показників. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2019. № 2(35). С. 119-126. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.35.15.