1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(57)'2019
  5. Розробка моделі і методу ідентифікації навігаційних ситуацій для підвищення ефективності управління в ергатичних системах

Розробка моделі і методу ідентифікації навігаційних ситуацій для підвищення ефективності управління в ергатичних системах

І.П. Масік
УДК 629.5.072.1
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розглядається розробка моделі та ідентифікації навігаційних ситуацій для підвищення ефективності управління в ергатичних системах. Управління рухом суден у зонах інтенсивного судноплавства реалізується спеціалізованими підприємствами. Їх основним завданням є запобігання небезпечних ситуацій, зокрема, недопущення небезпечного зближення суден. Інформаційною базою сучасних систем управління рухом суден є радіолокаційні станції кругового огляду, що доповнюються засобами супутникової навігації – автоматичної ідентифікаційної системи. Але інтенсивність судноплавства по маршрутах руху з кожним роком зростає. Тому висуваються нові вимоги до безпеки при виконанні плавання особливо в акваторіях зі складними (стисненими) умовами. Рішення завдання оперативного управління судном в умовах інтенсивного судноплавства займає важливе місце в загальному комплексі рішень завдань управління судном через безпосередній вплив на рівень загальної безпеки судноплавства в місці знаходження судна. Для ефективного оперативного управління судном в умовах інтенсивного судноплавства необхідно застосовувати моделі ситуаційного управління. В роботі представлена модель визначення навігаційної ситуації при взаємодії двох ергатичних систем залежно від стану судна за ступенем безпеки (небезпеки) для моніторингу параметрів руху суден у разі їх безпеки, або вибору траєкторій розходження суден у разі їх реальної чи потенційної небезпеки. Вдосконалена нечітка математична модель визначення ступеня небезпеки зовнішнього середовища до ергатичної системи, яка дозволяє формалізувати можливості ОПР щодо розв’язання ситуації. Розроблений метод розпізнавання небезпечного зближення суден в акваторії з інтенсивним судноплавством, що характеризується визначеною кількістю рівнів небезпеки навігаційних ситуацій, що розраховуються за допомогою нечіткого логічного виведення. Розроблений метод є фундаментом побудови системи підтримки прийняття рішень для судноводіїв та операторів берегової системи управління рухом суден для вироблення адекватних рішень у ситуаціях з різним рівнем небезпеки.


Ключові слова: судноводіння, небезпечне зближення, нечіткі множини, зіткнення суден, прийняття рішень, оцінка обстановки

Список літератури

1. Обертюр К.Л. Повышение безопасности эксплуатации судов методами управления событиями:
дис. ... кандидата техн. наук 05.22.20 / Обертюр Константин Леонидович. – Одесса, 2015. – 223 с.
2. Гриняк В.М. Разработка математических моделей обеспечения безопасности коллективного движения морских
судов: дис. ... доктора техн. наук : 05.13.18 / Гриняк Виктор Михайлович. – Владивосток, 2016. – 297 с.
3. Ship domain model for multi-ship collision avoidancedecision-making with COLREGs based on artificial potential
field / T.F. Wang, X.P Yan & Y. Wang// The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. –
2017. – Vol. (11), No. 1. – pp. 85 – 92. https://doi.org/10.12716/1001.11.01.09.
4. Geijerstam K. Ship Collision Risk ‐ An identification and evaluation of important factors in collisions with offshore
installations / K. Geijerstam, Svensson H. – Lund: Lunds universitet, 2008. – 161 p.
5. Бужбецкий Р.Ю. Совершенствование методов предупреждения столкновения судов с учетом особенностей их
взаимодействия: дис. .. кандидата техн. наук : 05.22.13 / Бужбецкий Ростислав Юрьевич. – Одесса, 2016. – 223 с.
6. Бурмака А.И. Разработка метода выбора стратегии расхождения в ситуации чрезвычайного сближения судов:
дис. ... кандидата техн. наук: 05.22.13 / Бурмака Алексей Игоревич. – Одесса, 2016. – 246 с.
7. Булгаков А.Ю. Разработка метода выбора стратегии расхождения судов с использованием областей опасных
курсов: дис. ... кандидата техн. наук: 05.22.13 / Булгаков Александр Юрьевич. – Одесса, 2016. – 256 с.
8. Research on double collision avoidance mechanism of ships at sea / X.Y. Bi & X.J. Liu // The International Journal on
Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. – 2015. – Vol. 9, № 1 – pp. 13-16. https://doi.org/10.12716/1001.09.01.01.
9. Ship collision avoidance and COLREGS compliance using simulation-based control behavior selection with predictive
hazard assessmen/ T.A. Johansen, T. Perez, A. Cristofaro // IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. – 2016. –
Vol.17, № 12 – pp. 3407-3422. https://doi.org/10.1109/TITS.2016.2551780.
10. Вагущенко Л.Л. Поддержка решений по расхождению с судами / Л.Л. Вагущенко – Одесса: Феникс, 2010. – 229 с.
11. Шарлай Г.Н. МППСС-72 с комментариями / Г.Н. Шарлай. – М.: МОРКНИГА, 2017. – 137 с.
12. Пегат А. Нечеткое моделирование и управление / А. Пегат; пер. с англ. А.Г. Подвесовскоrо, Ю.В. Тюменцева. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 798 с.
13. Усков А.А. Системы с нечеткими моделями объектов управления: монография / А.А. Усков – Смоленск:
Смоленский филиал АНО ВПО ЦС РФ “Российский унив-т кооперации”, 2013. – 153 с.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Масік І. П. Розробка моделі і методу ідентифікації навігаційних ситуацій для підвищення ефективності управління в ергатичних системах / І.П. Масік  // Системи озброєння і військова техніка. – 2019. – № 1(57). – С. 98-106. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.57.14.

Whoops, looks like something went wrong.