1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(60)'2019
  5. Разработка метода обеспечения конфиденциальности радиопереговоров в интересах авиации

Разработка метода обеспечения конфиденциальности радиопереговоров в интересах авиации

А.Е. Бекиров, А.О. Красноруцкий, Н.М. Ковтуненко
Аннотации на языках:


Анотация: В этой статье рассматривается актуальный вопрос обеспечения защищенности радиопереговоров авиации Воз-душных Сил Вооруженных Сил Украины. Проводится анализ функционирования существующего оборудования обеспе-чения конфиденциальности радиообмена, формируются основные проблемные недостатки. Предлагается направление обеспечения защищенности семантической составляющей голосового сообщения с учетом особенностей функциониро-вания существующего оборудования. Разрабатывается метод обеспечения конфиденциальности радио переговоров на основе инверсно инкрементного кодирования составляющих спектрального представления фрагментов голосового со-общения при наличии ключевой информации. На основе программной модели проведена оценка разработанного метода с позиции искажений входящего и преобразованного голосового сообщения для авторизированного пользователя и противника.


Ключевые слова: конфиденциальность радиопереговоров, дельта-кодирование, спектр голосового сообщения, ключевое правило.

Список литературы

1.Досвід та особливості застосування авіації Повітряних Сил Збройних Сил України при проведенні Антитерорис-тичної операції: довідник / В.В. Логінов, В.Ж. Ященок, В.В. Кав’юк, В.Г. Березанський, О.О. Фененко. – Х.: ХНУПС, 2016. – 34 с.
2.Алімпієв А.М. Особливості гібридної війни РФ проти України. Досвід, що отриманий Повітряними СиламиЗбройних Сил України / А.М. Алімпієв, Г.В. Пєвцов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 2(27). – С. 19-25. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.03.
3. Бурячок В.Л. Завдання, форми та способи ведення воєн у кібернетичному просторі / В.Л. Бурячок, Г.М. Гулак, В.О. Хорошко // Наука і оборона. – 2011. – № 3. – С. 35-42.
4. Наказ Міністерства оборони України “Про затвердження Правил інженерно-авіаційного забезпечення державної авіа-ції України № 343 від 05.07.2016” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: htpp://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1101-16/.
5.Седишев Ю.М. Радіоелектронні системи / Ю.М. Седишев // Міністерство освіти і науки України. – Х.: ХУПС, 2010. – 73 с.
6.Мельник А.О. Порівняльний аналіз алгоритмів стиснення мовних сигналів / А.О. Мельник, Р.П. Шевчук // Віс-ник. – 2004. – № 523. – С. 109-116.
7.Сучасні стеганографічні методи захисту інформації / О.І. Стасюк, С.О. Гнатюк, Н.І. Довгич, М.С. Літош // За-хист інформації. – 2011. – № 1(50). – С. 151-153.
8.Юдін О.К. Інформаційна безпека. Нормативно-правове забезпечення / О.К. Юдін. – К.: НАУ, 2011. – 640 с.
9.Єсін В.І. Безпека інформаційних систем і технологій / В.І. Єсін, О.О. Кузнецов, Л.С. Сорока – Х.: ХНУім. В.Н. Каразіна, 2013. – 632 с.
10.Бекіров А.Е. Метод захисту інформації на основі стеганографічних систем / А.Е. Бекіров // Озброєння та війсь-кова техніка. – 2015. – № 1. – С. 53-67.
11.Тарнавський Ю.А. Технології захисту інформації / Ю.А. Тарнавський // Міністерство освіти і науки України. –К.: КПІ, 2018. – 161 с.
12.Обод І.І. Захист інформації в мережі систем спостереження повітряного простору / І.І. Обод, О.О. Стрельниць-кий // Системи обробки інформації. – 2016. – № 2(139). – С. 47-49.