1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(36)'2019
  5. Методика нечіткого оцінювання інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності службових осіб основного командного пункту оперативно тактичного угруповання військ в оборонній операції

Методика нечіткого оцінювання інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності службових осіб основного командного пункту оперативно тактичного угруповання військ в оборонній операції

І.В. Алєйников
УДК 623.615.5
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В даний час активно розвиваються програмні системи підтримки вибору рішень. Серед факторів, які стимулюють розвиток цього класу програмних систем, можна відмітити підвищення ролі їх використання для вирішення слабо структурованих і важко формалізованих завдань в умовах невизначеності, неточнос-ті, неповноти і неузгодженості вихідних даних, необхідність врахування різноякісних параметрів, що змі-нюються динамічно. В ході проведеного в дослідженні аналізу інформаційно-аналітичного забезпечення встановлено, що вони мають ряд суттєвих недоліків, а саме: складність формування багаторівневої стру-ктури оцінювання; відсутність врахування сумісності нерівномірно значних показників; відсутність мож-ливості спільного виконання прямої і зворотної задач оцінювання за підтримки вибору найкращих рішень. Наукова новизна запропонованої методики полягає в тому, що запропоновано нечіткі оціночні моделі, що входять до складу запропонованої методики, для створення програмних засобів підтримки вибору рішень, враховують ієрархічну структуру, взаємну сумісність і різну значимість оцінюваних показників.


Ключові слова: інформаційно-аналітичне забезпечення, оперативно-тактичне угруповання військ, штучний інтелект, нечітке оцінювання, математичні моделі, пряме нечітке оцінювання, багатопарамет-ричність, нечітка логіка.

Список літератури

1.Ларичев О.И. Системы поддержки выбора решений: современное состояние и перспективы развития / О.И. Ларичев, А.Б. Петровский // Итоги науки и техники. – М.: ВИНИТИ, 1987. – Т. 21. – 323 с.
2.Ларичев О.И. Качественные методы принятия решений / О.И. Ларичев, Е.М. Мошкевич. – М.: Наука, 1996. – 401 с.
3.Катулев А.Н. Математические методы в системах поддержки выбора решений / А.Н. Катулев, Н.А. Северцев. –М: Высшая школа, 2005. – 311 с.
4.Петровский А.Б. Теория принятия решений / А.Б. Петровский. – М.: Издательский центр “Академия”, 2009. –398 с.
5.Трахтенгерц Э.А. Компьютерная поддержка принятия решений / Э.А. Трахтенгерц. – М.: СИНТЕГ, 1998. – 468 с.
6.Кини Р.Л. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения / Р.Л. Кини, Х. Райфа. – М.: Ра-дио и связь, 1981. – 560 с.
7.Roy B. Multicriteria methodology for decision aiding / B. Roy. – Kluwer Academic Publishers, Dodrecht, 1996. – 223 p.
8.Saaty T.L. The Analytic Hierarchy Process, Planning, Piority Setting, Resource Allocation / T.L. Saaty. – McGraw-Hill,New York, 1980. – 287 p.
9.Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта / А.Н. Аверкин, И.З. Батыршин,А.Ф. Блишун, В.Б. Силов, В.Б. Тарасов; под. ред. Д.А. Поспелова. – М.: Наука, 1986. – 312 с.
10.Мелихов А.Н. Ситуационные советующие системы с нечёткой логикой / А.Н. Мелихов, Л.С. Бернштейн,С.Я. Коровин. – М.: Наука, 1990. – 440 с.
11.Обработка нечеткой информации в системах принятия решений / А.Н. Борисов, А.В. Алексеев, Г.В. Меркурье-ва и др. – 1989. – 304 с.
12.Поспелов Д.А. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта / Д.А. Поспелов. – М.:Наука, Физ. мат. лит., 1986. – 312 с.
13.Bellman R.E. Decision-making in fuzzy environment / R.E. Bellman, L.A. Zadeh // Management Science. – 1970. –Vol. 17, No. 4. – P. 141-164.
14.Mamdani E.H. An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller / E.H. Mamdani, S. Assilian // Int. J.of Man-Machine Studies. – 1975. – Vol. 7, No. 1. – P. 1-13.
15.Sugeno M. Industrial applications of fuzzy control / M. Sugeno. – Elsevier Science Pub. Co., 1985. – 269 p.
16.Дюбуа Д. Теория возможностей. Приложения к представлению знаний в информатике / Д. Дюбуа, А. Прад. –М.: Радио и связь, 1990. – 288 с.
17.Takagi T. Fuzzy identification of systems and its application to mod-eling and control / T. Takagi, M. Sugeno // IEEETransactions on Systems, Man and Cybernetics. – 1985. – Vol. 15, No. 1. – P. 116-132.
18.Ягер Р. Множества уровня для оценки принадлежности нечетких подмножеств / Р. Ягер // Нечеткие множестваи теория возможностей. Последние достижения: Пер.с англ.; под ред. Р.Р. Ягера. – М.: Радио и связь, 1986. – С. 71-78.
19.Zadeh L.A. Fuzzy sets / L.A. Zadeh // Information and Control. – 1965. – Vol. 8. – P. 338-353.
20.Гаценко С.С. Аналіз існуючого стану автоматизованих систем управління військами Збройних Сил України ташляхи їх удосконалення / С.С. Гаценко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень НУОУ ім. Івана Черняховського. – 2015. – № 2(54). – С. 85-90.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Алєйников І.В. Методика нечіткого оцінювання інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності службових осіб основного командного пункту оперативно тактичного угруповання військ в оборонній операції. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2019. № 3(36). С. 7-18. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.36.01.