1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(36)'2019
  5. Загальний зміст та основні положення концепції обґрунтування складу військ (сил), необхідного для виконання визначених завдань, за критерієм “достатності спроможностейˮ

Загальний зміст та основні положення концепції обґрунтування складу військ (сил), необхідного для виконання визначених завдань, за критерієм “достатності спроможностейˮ

В.П. Дідіченко
УДК 355.4
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розглянуті загальний зміст та основні положення концепції обґрунтування складу військ (сил), необхідного для виконання визначених завдань, за критерієм “достатності спроможностейˮ. Прове-дений аналіз існуючих методів та підходів до визначення необхідного складу сил та засобів військ (сил) за-свідчив, що в них поки що не знайшли свого остаточного оформлення теоретичні положення щодо обґрун-тування складу військ (сил), необхідного для виконання визначених завдань, на основі аналізу їх спроможно-стей та вибору критерію оцінки цих спроможностей. Це зумовлює необхідність розроблення концептуаль-них основ визначення та обґрунтування критерію оцінки спроможностей складу військ (сил), необхідного для виконання визначених завдань. Стрижнем концептуальних основ є розроблювана концепція, в якій ви-значаються: мета обґрунтування складу військ (сил); завдання, які мають бути вирішені для досягнення мети;, умови та обмеження досягнення мети та вирішення завдань; принципи, яких необхідно дотримува-тися; порядок виконання завдань, головним з яких є визначення критерію оцінювання необхідних спромож-ностей складу військ (сил). Зважаючи на те, що достатність необхідних спроможностей організаційної одиниці (елемента) або сукупності сил і засобів складу військ (сил) є визначальною умовою ефективного виконання визначених завдань, за критерій оцінювання необхідних спроможностей складу військ (сил) за-пропоновано прийняти показник “достатності спроможностейˮ. Реалізація положень концепції дозво-лить розробити методичний апарат, в якому будуть реалізовані методи кількісного оцінювання достатно-сті та нестачі (дефіциту) спроможностей, визначення способів компенсації спроможностей, нестача яких є критичною для виконання завдань, що можуть бути покладені на ЗС та визначення складу військ (сил), який має необхідні спроможності для виконання визначених завдань, з урахуванням коефіцієнта до-статності спроможностей та обраного способу компенсації спроможностей, нестача яких є критичною.


Ключові слова: достатність спроможностей, кількісне оцінювання, концепція, принципи, складові спроможностей, спроможності.

Список літератури

1.Основы теории и методологии планирования строительства Вооруженных сил Российской Федерации / Подобщ. ред. А.В. Квашнина. – М.: Воентехиниздат, 2002. – 232 с.
2.Гирин А.В. Организационно-штатная структура объединений, соединений и частей Сухопутных войск. Глава 2.Перспективы развития организационно-штатной структуры общевойсковых формирований Сухопутных войск [Елект-ронний ресурс] / А.В. Гирин. – Режим доступу: http://www.milita.jofo.ru/609391.html.
3.Коробейников А.С. Методический подход к обоснованию рационального состава и структуры многофункциона-льной организационно-технической системы военного назначения / А.С. Коробейников, Ю.Н. Ярыгин, Д.В. Скопин // Вооружение и экономика. – 2010. – № 2(10). – С. 21-30.
4.Організаційне будівництво Повітряних Сил Збройних Сил України: методичні аспекти / Ю.А. Байдак, О.М. За-горка, В.В. Гамора, В.В. Коваль // Наука і оборона. – 2014. – № 3. – С. 17-22.
5.Руснак І.С. Розвиток методологічних положень обґрунтування заходів організаційного будівництва (реформу-вання) Повітряних Сил / І.С. Руснак, О.М. Загорка // Наука і оборона. – 2010. – № 1. – С. 6-12.
6.Можаровський В.М. Аналіз підходів до обґрунтування бойового складу Сухопутних військ ЗС України /В.М. Можаровський // Збірник наукових праць ЦВСД НУОУ ім. І. Черняховського. – 2016. – № 3(58). – С. 12-17.
7.Можаровський В.М. Деякі аспекти методологічних основ обґрунтування бойового складу Збройних Сил України /В.М. Можаровський // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2016. – Вип. 2(47). – С. 35-37.
8.Городнов В.П. Методика оценки эффективности вариантов обеспечения функционирования системы разнород-ных многопараметрических объектов различной важности / В.П. Городнов, В.Г. Малюга // Системи обробки інформації. – 2004. – Вип. 2(30). – С. 159-163.
9.Пономарев О.К. О методах количественной и качественной оценки сил сторон / О.К. Пономарев // Военнаямысль. – 1976. – № 4. – С. 41-46.
10.Останков В.И. Обоснование боевого состава группировок войск (сил) / В.И. Останков // Военная мысль. – 2003. –№ 1. – С. 23-28.
11.Розпорядження Міністра оборони України “Рекомендації з оборонного планування на основі спроможностей вМіністерстві оборони України та Збройних Силах України № 610 від 12.06.2017 ”. – К.: МОУ, 2017. – 52 с.
12.Розпорядження Міністра оборони України “Рекомендації з порядку організації проведення оцінювання спро-можностей у Збройних Силах України від 10.12.2017”. – К.: МОУ, 2017. – 23 с.
13.Дідіченко В.П. Методичний підхід до обґрунтування раціонального складу військ (сил) / В.П. Дідіченко // Сис-теми озброєння і військова техніка. – 2018. – № 2(54). – С. 121-129. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.54.17.
14.Дідіченко В.П. Методичний підхід до кількісного оцінювання показників спроможностей з’єднань (частин)протиповітряної оборони / В.П. Дідіченко, О.І. Соломицький // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2019. – № 2(35). – С. 27-31. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.35.03.
15.Дідіченко В.П. Методичний підхід до кількісного оцінювання достатності спроможностей організаційної оди-ниці (сукупності сил і засобів) складу військ (сил) / Дідіченко В. П. // Системи озброєння і військова техніка. – 2019. – № 1(57). – С. 85-89. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.57.12.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Дідіченко В.П. Загальний зміст та основні положення концепції обґрунтування складу військ (сил), необхідного для виконання визначених завдань, за критерієм “достатності спроможностейˮ. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2019. № 3(36). С. 33-39. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.36.04.