1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(36)'2019
  5. Особливості формування сценарію проведення інформаційно-психологічного впливу в ході реалізації стратегічних комунікацій

Особливості формування сценарію проведення інформаційно-психологічного впливу в ході реалізації стратегічних комунікацій

Г.В. Пєвцов, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський
УДК 623.618:519.686
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті представлені основні відмінності при формуванні сценарію проведення інформаційно-психологічного впливу в ході реалізації стратегічних комунікацій, обумовлені необхідністю врахування для всіх складових сценарію інформаційно-психологічного впливу потенційного впливу на неосновні цільові групи та його наслідків. Запропонована узагальнена модель інформаційно-психологічного впливу на основну та потенційні ці-льові групи в ході реалізації стратегічних комунікацій. Показано, що об’єктами інформаційно-психологічного впливу з боку противника є індивідуальна, групова і масова свідомість. Представлений механізм інформаційно-психологічного впливу, який передбачає послідовне переведення об’єктів впливу (цільової групи) із одного стану до іншого, що забезпечує сприйняття впливу противника.


Ключові слова: інформаційно-психологічний вплив, інформаційно-психологічна операція. об’єкт інформа-ційно-психологічного впливу, сценарій інформаційно-психологічного впливу.

Список літератури

1.Горбулін В.П. “Гібридна війна” як ключовий інструмент російської геостратегії реваншу / В.П. Горбулін // Стратегі-чні пріоритети. –2014. – № 4(33). – С. 5-12.
2.Сайт BINTEL.COM.UA. Стратегія і тактика гібридних війн в контексті військової агресії Росії проти України // Неза-лежний аналітичний центр геополітичних досліджень “Борисфен Інтел”. – 24.11.2014 [Електронний ресурс]. – Режим досту-пу: http://bintel.com.ua/uk/article/gibrid-war/.
3.Мороз Ю. Інформаційно-психологічні операції в умовах гібридної війни / Ю. Мороз, Ю. Твердохліб // Вісник Львів-ського університету. Серія міжнародні відносини. – 2016. – Вип. 38. – C. 97-105.
4.Сайт IINFORMNAPALM.ORG. Россия ведет ГИБРИДНУЮ войну ГИБРИДНОЙ армией // InformNapalm. –04.03.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://informnapalm.org/6631-gibridnaja-vojna-armija/.
5.Основні особливості ознак проведення інформаційно-психологічної операції Російської Федерації в АР Крим /Г.В. Пєвцов, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський, А.О.Феклістов, А.В. Антонов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2014. – Вип. 1(14). – С. 37-39.
6.Методика оцінювання ефективності виконання заходів протидії негативному інформаційно-психологічному впливупротивника / Г.В. Пєвцов, А.М. Гордієнко, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський // Збірник наукових праць Харків-ського університету Повітряних Сил. – 2016. – Вип. 1(46). – C. 23-28.
7.Кушнір О.В. Поняття та сутність стратегічних комунікацій у сучасному українському державотворенні [Електронний ресурс] / Ольга Василівна Кушнір. – 2015. – Режим доступу: http://goal-int.org/ponyattya-ta-sutnist-strategichnix-komunikacii-u-suchasnomu-ukrainskomu-derzhavotvorenni/.
8.Наказ Міністерства оборони України від 22.11.2017 № 612 “Про затвердження Концепції стратегічних комунікаційМіністерства оборони України та Збройних Сил України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0612322-17.
9.Указ Президента України № 555/2015 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015року “Про нову редакцію Воєнної доктрини України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443.
10.NATO Strategic Communications Policy (SG(2009)0794). – 14 September 2009. – 7 p. [Electronic resource]. – Availableat: http://info.publicintelligence.net/NATO-STRATCOM-Policy.pdf.
11.Баровська А.В. Стратегічні комунікації: досвід НАТО / А.В. Баровська // Стратегічні пріоритети. – 2015. – № 1(34). –С. 147-152.
12.Проект Указу Президента України “Про затвердження Концепції розвитку Стратегічних комунікацій сектору безпе-ки і оборони” [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу: http://goal-int.org/proekt-ukazu-prezidenta-ukraini-pro-zatverdzhennya-koncepcii-rozvitku-strategichnix-komunikacii-sektoru-bezpeki-i-oboroni-proekt/.
13.Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері: монографія / Г.В. Пєвцов, А.М. Гордієнко, С.В. Залкін,С.О. Сідченко, А.О. Феклістов, К.І. Хударковський. – Х.: Вид. Рожко С.Г., 2017. – 276 с.
14.Петрик В.М. Информационно-психологическая безопасность в эпоху глобализации / В.М. Петрик, В.В. Остроухов,А.А. Штоквиш и др.; под ред. В. В. Остроухова. – К.: КНТ, 2008. – 544 с.

Бібліографічний опис для цитування:
Особливості формування сценарію проведення інформаційно-психологічного впливу в ході реалізації стратегічних комунікацій / Г.В. Пєвцов, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2019. – № 3(36). – С. 40-46. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.36.05.

Whoops, looks like something went wrong.