1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(36)'2019
  5. Метод проектування системи управління життєвим циклом перспективної зенітної ракетної системи

Метод проектування системи управління життєвим циклом перспективної зенітної ракетної системи

А.Б. Скорик, М.А. Павленко, К.Г. Корнєєв, С.В. Осієвський
УДК 681.518.54:623.4
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті запропоновано нові підходи до управління життєвим циклом ЗРС. Робиться акцент на не-обхідності інтеграції СУЖЦ ЗРС з міжнародними стандартами системної інженерії, які визначають фо-рмування нової, визнаної індустріально розвиненими країнами культури розробки систем і програмного за-безпечення. Запропоновано метод проектування СУЖЦ ЗРС і модель життєвого циклу ЗРС, що відрізня-ються від відомих обліком взаємозалежності між цільовою системою – ЗРС що проектується, системами забезпечення і системами в експлуатаційному середовищі/операційному оточенні.


Ключові слова: проектування, зенітна ракетна система, система управління життєвим циклом, цільова система та система, що забезпечує, система в експлуатаційному середовищі, операційному оточенні.

Список літератури

1.Наказ Міністерства оборони України “Основні напрями оборонно-технічного співробітництва з НАТО № 103 від18.02.2017” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/ministry/normativno-pravova-baza/nakazi-ministra-oboroni-ukraini/ministerstva-oboroni-ukraini.html.
2.Проект закону України “Про створення та виробництво озброєння, військової і спеціальної техніки, від15.03.2017” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT3166.html.
3.The official site of Defense Acquisition University. Interim DoD Instruction 5000.02 Operation of the DefenseAcquisition System [Electronic resource]. – Available at: https://www.dau.mil/guidebooks/Shared%20Documents%20HTML/ DoDI%205000.02.aspx.
4.The official site of Defense Acquisition University. The Interactive Defense Acquisition Life Cycle Chart [Electronicresource]. – Available at: https://www.dau.mil/tools/t/ILC.
5.The Official Site of Office of the Under Secretary of Defense for Acquisition & Sustainment. Best practices for usingsystems engineering standards (ISO/IEC/IEEE 15288, IEEE 15288.1, and IEEE 15288.2) on contracts for Department of Defense Acquisition Programs [Electronic resource]. – Available at: https://www.acq.osd.mil/.
6.Schwartz Moshe. Defense Acquisitions: How DOD Acquires Weapon Systems and Recent Efforts to Reform the Process /Moshe Schwartz. – Washington D.C.: BiblioGov., 2014. – 32 с.
7.Судакова Л. Модели структуры программ приобретения продукции в США и их применение при разработкепрограммного обеспечения [Электронный ресурс] / Л. Судакова. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-struktury-programm-priobreteniya-produktsii-v-soedinennyh-shtatah-ameriki-i-ih-primenenie-pri-razrabotke-programmnogo.
8.Бойкова А. Полный жизненный цикл продукции военного назначения [Электронный ресурс] / А. Бойкова. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/polnyy-zhiznennyy-tsikl-produktsii-voennogo-naznacheniya.
9.Демідов Б.О. Cистемно-концептуальна модель управління життєвим циклом зразка озброєння і військової техні-ки / Б.О. Демідов, О.О. Хмелевська // Системи озброєння і військова техніка. – 2005. – № 2(2). – С. 47-53.
10.Системно-концептуальные основы методологии военно-научных исследований и решения прикладных военно-технических проблем: монография / Б.А. Демидов, С.Н. Остапенко, М.И. Луханин, А.Ф. Величко, М.В. Науменко, О.А. Хмелевская, Т.И. Филякова; под ред. Б.А. Демидова. – Тверь: Стилос, 2014. – 688 с.
11.ГОСТ Р 56135:2014 Управление жизненным циклом продукции военного назначения. Общие положения. – М.,2016. –19 c.
12.Принципи розробки перспективного ЗРК з використанням NSW-концепції і еволюційно-технологічного підхо-ду / А.Б. Скорик, О.Д. Флоров, О.М. Доска, Ю.В. Коробков // Системи озброєння і військова техніка. – 2009. – № 3(19). – С. 28-36.
13.Turinskyi O.V. Design method of surface-to-air missiles using the object-oriented approach and electronic launch tech-nology / O.V. Turinskyi, А.B. Skoryk // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2019. – Вип. 2(35). – С. 133-142. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.35.17.
14.Левенчук А. Презентация: ISO 15926 – стандарт датацентрического информационного моделирования и инте-грации данных [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://techinvestlab.ru/390717.
15.Левенчук А. Системно инженерное мышление [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://techinvestlab.ru/files/systems_engineering_thinking/systems_engineering_thinking_2015.pdf.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Скорик А.Б., Павленко М.А., Корнєєв К.Г., Осієвський С.В. Метод проектування системи управління життєвим циклом перспективної зенітної ракетної системи. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2019. № 3(36). С. 86-92. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.36.10.