1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(36)'2019
  5. Метод управління інформаційними потоками в гіперконвергентній системі

Метод управління інформаційними потоками в гіперконвергентній системі

Н.Г. Кучук
Анотації на мовах:


Анотация: У гіперконвергентній системі істотно знижуються витрати на обслуговування. Але через централізацію управ- ління при цьому падає продуктивність системи. Тому в такій системі завдання оптимізації розподілу інформаційних потоків відіграє істотну роль. Мета статті – розробка методу управління інформаційними потоками в гіперконвер- гентній системі. Метод повинен враховувати особливості централізованого управління і відсутність гетерогенності програмних і апаратних засобів. Результати дослідження. Проведено аналіз причин затримки пакетів в гіперконвер- гентній системі. Отримано аналітичний вираз для розрахунку величини затримки пакета даних на маршруті. Виявлено основні чинники затримки: кількість каналів зв'язку, що входять до маршруту; час комутації пакета; пропускна здат- ність каналів зв'язку; обсяг пакета, переданого по маршруту; довжина черги. При управлінні інформаційними потока- ми можна впливати на довжину маршрутів і інтенсивність потоків даних. Виходячи з цього отримані аналітичні вирази для розрахунку максимальних інтенсивностей інформаційних потоків в гіперконвергентній системі. Показано, що істотну роль для розрахунку грає довжина пакета. Запропоновано спосіб вибору оптимальної довжини пакета. Сформульована формалізована постановка задачі розподілу інформаційних потоків за маршрутами. Проведено до- слідження розробленого методу управління інформаційними потоками в гіперконвергентній системі. Для перевірки працездатності методу розроблена відповідна імітаційна модель. Як показник ефективності методу обрана цільова функція витрат обчислювального ресурсу для розподілу. Рішення оптимізаційної задачі отримано за допомогою роз- робленої імітаційної моделі. Висновки. Запропонований метод ефективний при централізованому управлінні і відсут- ності гетерогенних компонент. Даний метод дозволяє зменшувати витрати обчислювального ресурсу, особливо при збільшенні розмірності мережі.


Ключові слова: гіперконвергентна система, пропускна здатність, інформаційний потік, затримка пакета.

Список літератури

1. Шматков С.І. Модель інформаційної структури гіперконвергентної системи підтримки електронних обчислювальних ресурсів університетської е-learning / С.І. Шматков, Н.Г. Кучук, В.В. Донець // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава : ПНТУ, 2018. – Вип. 2(48). – С. 97-100.
2. Resourses Distribution Method of University e-learning on the Hypercovergent platform / V. Merlac, S. Smatkov, N. Kuchuk, A. Nechausov // Сonf. Proc. of 2018 IEEE 9th Int. Conf. on Dependable Systems, Service and Technologies. DESSERT’2018. Ukraine, Kyiv. – P. 136-140. http://dx.doi.org/ 10.1109/DESSERT.2018.8409114.
3. Donets V. Development of software of e-learning information system synthesis modeling process / V. Donets, N. Ku- chuk, S. Shmatkov // Сучасні інформаційні системи. – 2018. – Т. 2, № 2. – С. 117-121. https://doi.org/10.20998/2522- 9052.2018.2.20.
4. Зиков І.С. Синтез архітектури комп'ютерної системи управління транзакціями e-learning / І.С. Зиков, Н.Г. Ку- чук, С.І. Шматков // Сучасні інформаційні системи. – 2018. – Т. 2, № 3. С. 60-66. https://doi.org/10.20998/2522- 9052.2018.3.10.
5. Method for calculating of R-learning traffic peakedness / N. Kuchuk; O. Mozhaiev, M. Mozhaiev; H. Kuchuk // 2017 4th International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2017. – 2017. – Р. 359-362. http://dx.doi.org/10.1109/INFOCOMMST.2017.8246416.
6. Кучук Г.А. Метод оценки характеристик АТМ-трафика / Г.А. Кучук // Інформаційно-керуючі системи на заліз- ничному транспорті. – 2003. – № 6. – С. 44–48.
7. Amin Salih M. A Method for Compensation of Tcp Throughput Degrading During Movement Of Mobile Node / Amin Salih M., M.Y. Potrus // ZANCO Journal of Pure and Applied Sciences. – 2015. – Vol. 27, No. 6. – P. 59-68.
8. Коваленко А.А. Методи синтезу інформаційної та технічної структур системи управління об’єктом критичного застосування / А.А. Коваленко, Г.А. Кучук // Сучасні інформаційні системи. – 2018. – Т. 2, № 1. – С. 22-27. https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.1.04.
9. Kuchuk G. Two-stage optimization of resource allocation for hybrid cloud data store / G. Kuchuk, S. Nechausov, V. Kharchenko // International Conference http://dx.doi.org/10.1109/DT.2015.7222982.on Information and Digital Technologies. – 2015. – P. 266-271.
10. Кучук Г.А. Модель процесса эволюции топологической структуры компьютерной сети системы управления объектом критического применения / Г.А. Кучук, А.А. Коваленко, А.А. Янковский // Системи обробки інформації. – 2014. – № 7(123). – С. 93-96.
11. Кучук Г.А. Метод параметрического управления передачей данных для модификации транспортных протоколов беспроводных сетей / Г.А. Кучук, А.С. Мохаммад, А.А. Коваленко // Системи обробки інформації. – 2011. – № 8(98). – С. 211-218.
12. Ruban I. Redistribution of base stations load in mobile communication networks / I. Ruban, H. Kuchuk, A. Kovalenko // Innovative technologies and scientific solutions for industries. – 2017. – No. 1(1). – P. 75-81. https://doi.org/10.30837/2522- 9818.2017.1.075.
13. Кучук Г.А. Управління трафіком мультисервісної розподіленої телекомунікаційної мережі / Г.А. Кучук // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2007. – Вип. 2. – С. 18-27.
14. Кучук Г.А. Метод мінімізації середньої затримки пакетів у віртуальних з’єднаннях мережі підтримки хмарного сервісу / Г.А. Кучук, А.А. Коваленко, Н.В. Лукова-Чуйко // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава . ПНТУ, 2017. – Вип. 2(42). – С. 117-120.
15. Перерозподіл інформаційних потоків у гіперконвергентній системі / Н.Г. Кучук, С.Ю. Гавриленко, Н.В. Лукова-Чуйко, В.В. Собчук // Сучасні інформаційні системи. – 2019. – Т. 3, № 2. – С. 116-121. http://dx.doi.org/10.20998/2522-9052.2019.2.20.
16. Свиридов А.C. Метод перерозподілу пропускної здатності критичної ділянки мережі на основі удосконалення ON/OFF-моделі трафіку / А.C. Свиридов, А.А. Коваленко, Г.А. Кучук // Сучасні інформаційні системи. – 2018. – Т. 2, № 2. – С. 139-144. https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.2.24.
17. The Real Problem Through a Selection Making an Algorithm that Minimizes the Computational Complexity / M. Siva- ram,, D. Yuvaraj, Amin Salih Mohammed, V. Porkodi, V. Manikandan // International Journal of Engineering and Advanced Technology. – 2018. – Vol. 8, Iss. 2. – P. 95-100.