1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(58)'2019
  5. Методика оцінки і кількісного опису параметрів областей локалізації поляризаційних векторів розсіювання радіолокаційних об'єктів

Методика оцінки і кількісного опису параметрів областей локалізації поляризаційних векторів розсіювання радіолокаційних об'єктів

А.О. Романюк, М.М. Петрушенко
УДК 621.9.031
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті показано, що одним із шляхів підвищення інформативності прийнятих радіолокаційних сиг-налів, у порівнянні з відомими, є застосування методу повного поляризаційного зондування. Зазначений ме-тод дозволяє використовувати в якості ознак розпізнавання сам поляризаційний вектор розсіювання, в якому закладена сукупність властивостей об'єкта. Проведено аналіз досліджень і публікацій в області за-стосування методу повного поляризаційного зондування, який показав, що для вирішення задачі розпізна-вання радіолокаційних об'єктів недостатньо вивчено питання оцінки параметрів області локалізації поля-ризаційного вектору розсіювання. Для вирішення даного питання були вивчені: поляризаційні властивості сигналів при повному поляризаційному зондуванні; геометрична інтерпретація і фізичний зміст області локалізації поляризаційного вектора розсіювання; розроблена методика оцінки та кількісного опису пара-метрів області локалізації поляризаційного вектора розсіювання радіолокаційних об'єктів. Отримані ре-зультати доцільно використовувати при модернізації існуючих або при створенні нових РЛС з метою роз-пізнавання радіолокаційних об'єктів.


Ключові слова: метод повного поляризаційного зондування, поляризаційний вектор розсіювання, поля-ризаційна матриця розсіювання, область локалізації, коварріаційно-поляризаційна матриця.

Список літератури

1.Спосіб вимірювання поляризаційної матриці розсіювання об'єкта: А.с. 98126624 Україна, МПК 6G01S7/36/Храбростін Б.В., Кравченко А.И., Мартинчук О.О.(Україна). – № 98126624; Заявлено 02.03.99; Опубл. 07.08.99, Бюл. № 54.
2.Мартинчук О.О. Поляризаційно-просторова обробка сигналів на фоні активних шумових перешкод в радіолока-ційних станціях з різними поляриметричними режимами обробки / О.О. Мартинчук, Г.М. Зубрицький, М.І. Рожков // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2009. – № 2(2). – С. 53-58.
3. Мартинчук О.О. Спосіб зниження максимальної похибки вимірювання елементів поляризаційної матриці розсіювання цілі / О.О. Мартинчук, І.Є. Ряполов, С.А. Волювач // Системи озброєння і військова техніка. – 2006. – № 4(8). – С. 26-29.
4.Мартинчук О.О. Методика вибору поляризаційного режиму роботи радіолокаційного засобу розвідки повітря-ного простору в залежності від сигнально-завадової обстановки / О.О. Мартинчук, О.Д. Флоров, О.П. Гребенюк // Сис-теми обробки інформації. – 2009. – № 2(76). – С. 68-71.
5.Слюсарь Н.М. Радиолокационное распознавание, контроль действий и состояний целей с использованием эффе-кта вторичной модуляции первые разработки и внедрения в вооружение ПВО [Електронний ресурс] / Н.М. Слюсарь // Наука и военная безопасность. – 2004. – № 2. – С. 36-40. Режим доступу: http://militaryarticle.ru/nauka-i-voennaya-bezopasnost/2004/11884-radiolokacionnoe-raspoznavanie-kontrol-dejstvij-i.
6.Казаков Е.Л. Радиолокационное распознавание космических объектов по поляризационным признакам /Е.Л. Казаков. – Одесса: ОИУМ, 1999. – 230 с.
7.Поздняк С.И. Введение в статистическую теорию поляризации радиоволн / С.И. Поздняк, В.А. Мелитицкий. –М.: Сов.радио, 1973. – 278 с.
8.Родимов С.П. Статистическая теория поляризационно-временной обработки сигналов и помех в линиях связи /С.П. Родимов, В.В. Поповский. – М.: Радио и связь, 1984. – 272 с.
9.Поляризация радиолокационных сигналов / Д.Б. Канарейкин, Н.Ф. Павлов, В.А. Потехин, В.Е. Дулевич – М.:Сов.радио, 1966. – 440 с.
10.Канарейкин Д.Б. Морская поляриметрия / Д.Б. Канарейкин, В.А. Потехин, И.Ф. Шишкин. – Л.: Судостроение,1968. – 327 с.
11.Прикладная статистика: Классификация и снижение размерности: Справ. Изд. / С.А. Айвазян, В.М. Бухштабер,И.С. Енюков, Л.Д. Мешалкин / Под ред. С.А. Айвазяна. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 607 с.
12.Куликов Е.И. Методы измерения случайных процессов / Е.И. Куликов. – М.: Радио и связь, 1986. – 212 с.
13.Сухаревский И.В. Матричный анализ / И.В. Сухаревский. – Х.: ВИРТА, 1987. – 478 с.
14.Красногоров С.И. Матричный анализ в задачах отыскания экстремумомов / С.И. Красногоров. – Ногинск: Нау-чно-исследовательский центр 30 ЦНИИ МО, 1998. – 100 с.
15. Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Г. Корн, Т. Корн. – М.: Наука, 1970. – 760 с.
16.Гирко В.Л. Спектральная теория случайных матриц / В.Л. Гирко. – М.: Наука, 1988. – 376 с.
17.Вентцель Е.С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. – М.: Наука,1988. – 480 с.
18.Фукунага К. Введение в статистическую теорию распознавания образов / К. Фукунага. – М.: Наука, 1979. – 387 с.
19.Либенсон М.Н. Автоматизация распознавания телевизионных изображений / М.Н. Либенсон, А.Я. Хесин, Б.А. Янсон. – М.: Энергия, 1975. – 160 с.
20.Фомин Я.А. Статистическая теория распознавания образов / Я.А. Фомин, Г.Р. Тарловский. – М.: Радио и связь,1986. – 264 с.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Романюк А.О., Петрушенко М.М. Методика оцінки і кількісного опису параметрів областей локалізації поляризаційних векторів розсіювання радіолокаційних об'єктів. Системи озброєння і військова техніка. 2019. № 2(58). С. 24-32. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.58.04.