1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(58)'2019
  5. Системно-концептуальні положення й організаційно-методичні основи обґрунтування, вибору і реалізації обрису перспективної системи озброєння протиповітряної оборони держави та її збройних сил

Системно-концептуальні положення й організаційно-методичні основи обґрунтування, вибору і реалізації обрису перспективної системи озброєння протиповітряної оборони держави та її збройних сил

О.В. Турінський, Б.О. Демідов, Д.А. Гриб, О.О. Хмелевська
УДК 4.8
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті викладений методичний підхід до формування системно-концептуальних положень про по-рядок виконання заходів і робіт розвитку системи озброєння протиповітряної оборони держави та її збройних сил у програмному періоді часу та у подальшій перспективі, представлені організаційно-методичні основи обґрунтування, формулювання і реалізації концепції розвитку й обрису перспективної системи озброєння протиповітряної оборони у рамках програмно-цільового планування діяльності у воєнно-технічній області та програмно-ситуаційного управління цією діяльністю. Обґрунтовано, що одним з осно-вних напрямків розвитку озброєння протиповітряної оборони, а також технічного переоснащення угрупо-вань протиповітряної оборони має стати поетапна, планова і скоординована по цілях та задачах еволю-ційно-інноваційна трансформація різнорідних зразків існуючих видів і типів озброєння та військової техні-ки, у сукупність нових зразків, що інтегрується до складу перспективної системи озброєння протиповітря-ної оборони. Необхідно забезпечити умови для швидкої інтеграції нових зразків озброєння та військової техніки, у склад системи озброєння протиповітряної оборони з поетапною заміною застарілих зразків новітніми зразками. В перспективі планування слід обирати сумісний розвиток традиційних і нетрадицій-них видів озброєння та військової техніки і їх інтеграцію до складу системи озброєння протиповітряної оборони для вирішення нових завдань. Обґрунтовано, що необхідно прагнути до того, щоб в складі системи озброєння протиповітряної оборони залишались зразки не більше двох останніх поколінь, разом з цим роз-робку та реалізацію новітнього озброєння, враховуючи їх високу вартість, слід здійснювати перш за все, на основних напрямках розвитку системи озброєння протиповітряної оборони, для рішення пріоритетних задач. Головна роль у формуванні оперативно-тактичних вимог, повинна відводитись замовнику, а техніч-них вимог – розробнику зразків озброєння та військової техніки. Концептуальні документи, що визначають вигляд та обрис перспективної системи озброєння протиповітряної оборони, мають визначати основні шляхи розвитку.


Ключові слова: розвиток системи озброєння, протиповітряна оборона, програмно-цільове планування, рівень технічної оснащеності.

Список літератури

1. Системно-концептуальные основы методологии военно-научных исследований и решения прикладных военно-технических проблем: монография. Кн.1 / Б.А. Демидов, С.Н. Остапенко, М.И. Луханин, А.Ф. Величко и др.; под ред. Б.А. Демидова – Тверь: ЗНПАО, 2014. – 676 с. 2. Методические основы системных исследований и решения проблемы технического оснащения вооруженных сил государства: монография. Кн.1 / Б.А. Демидов, О.П. Коростелев, Д.А. Гриб и др.; под ред. Б.А. Демидова и О.П. Коростелева. – К.: ИД “Стилос”, 2016. – 655 с. 3. Величко О.Ф. Методичні основи управління розвитком системи озброєння збройних сил держави та контролю за використанням заходів, які реалізовуються у програмному періоді часу / О.Ф. Величко, Б.О. Демідов // Наука і оборона. – 2015. – №3(4). – С. 62-73. 4. Гриб Д.А. Принципы и аспекты методического подхода к формированию оперативно-стратегических и операти-вно-тактических требований к перспективной системы вооружения вооруженных сил государства и к её структурным компонентам / Д.А. Гриб , Б.А. Демидов, О.А. Хмелевская // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2013. – № 2(11). – С. 29-34. 5. Турінський О.В. Методика обґрунтування множин характеристик перспективних зенітних ракетних комплексів і визначення їх допустимих змін / О.В. Турінський // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2018. – № 2(31). – С. 67-72. https://doi.org/10.30748/nitps.2018.31.08. 6. Гриб Д.А. Методологічний підхід до формування технічного обрису перспективних зразків озброєння та війсь-кової техніки / Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, М.В. Науменко // Наука і оборона. – 2009. – № 4. – С. 30-34. 7. Теорія озброєння. Науково-технічні проблеми та завдання. Т.5. Воєнно-технічна політика України: формування, стан та шляхи удосконалення: монографія / І.Б. Чепков, В.В. Зубарев, В.О. Смирнов та ін. – К.: В.Д. Бурого. – 2017. – 448 с. 8. Науково-методичні основи і засоби дослідження процесів управління структурною динамікою складних багато-структурних систем військового призначення у їх змістовному висвітленні / О.В. Турінський, Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Ткачов, О.О. Хмелевська / Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2019, – № 3(36). – С. 60-72. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.36.07. 9. Эволюционно-инновационный подход к разработке сложных образцов вооружения и военной техники, к форми- рованию и реализации стратегии развития системы вооружения вооруженных сил государства / Д.А. Гриб, Б.А. Демидов, Ю.Ф. Кучеренко, О.А. Хмелевская, В.В. Гридина, Л.В. Михалева // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 4(29). – С. 11-25. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.29.02. 10. Проблемні аспекти інтеграції нетрадиційних видів озброєння до складу перспективної системи озброєння збройних сил держави / О.Ф. Величко, Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, М.І. Луханін // Озброєння та військова техніка. – 2017. – № 3(15). – С. 77-83 11. Буренок В.М. Программно-целевое планирование и управление созданием научно-технического задела для пе-рспективного и нетрадиционного вооружения / В.М. Буренок, А.А. Ивлев, В.Ю. Корчак. – М.: Граница, 2007. – 408 с.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Турінський О.В., Демідов Б.О., Гриб Д.А., Хмелевська О.О. Системно-концептуальні положення й організаційно-методичні основи обґрунтування, вибору і реалізації обрису перспективної системи озброєння протиповітряної оборони держави та її збройних сил. Системи озброєння і військова техніка. 2019. № 2(58). С. 55-69. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.58.08.