1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(58)'2019
  5. Метод побудови моделі психологічного портрету оператора автоматизованої системи управління повітряним рухом

Метод побудови моделі психологічного портрету оператора автоматизованої системи управління повітряним рухом

Г.В. Щербак, С.Г. Шило, О.М. Дмітрієв, М.Г. Мельничук, В.М. Руденко
УДК 623.765:681.513.6
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У роботі наводяться результати наукових досліджень в галузі інженерної психології відносно побудо-ви математичної моделі психологічного портрету фахівця, що проходить професійний відбір за спеціальні-стю авіадиспетчера автоматизованих систем управління повітряним рухом. Дана модель може бути ви-користана при автоматизації процесу створення еталонної моделі працівника-професіонала для будь-якого виду діяльності. Новизна запропонованої моделі полягає в комплексуванні точок зору на еталон фахівця з боку експертів, що приймають участь у профвідборі. При цьому значимість елементів верхнього рівня за-лежить від експертів-замовників для кожного портрету фахівця, в той час як ваги взаємозв'язків характе-ристик і певної якості можуть бути отримані від експертів-психологів заздалегідь.


Ключові слова: управління повітряним рухом, оператор, профвідбір операторів, математична модель, психологічний портрет, інженерна психологія.

Список літератури

1.Muchinsky P.M. Psychology applied to work: An introduction to industrial and organizational psychology /P.M. Muchinsky. – Boston, MA: Cengage Learning, 2006. – 554 p.
2.Kaslow N.J. Competencies in professional psychology / N.J. Kaslow // American Psychologist. – 2004. – № 8 (59). –P. 774-781.
3.Salvendy G. Handbook of human factors and ergonomics / G. Salvendy. – Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2012. –1752 р.
4.Arnold J. Work psychology: Understanding human behaviour in the workplace / J. Arnold. – London: PearsonEducation, 2016. – 808 р.
5.Campbell J.S. Meta-analysis of personality assessments as predictors of military aviation training success / J.S. Camp-bell, M. Castaneda, S. Pulos // The International Journal of Aviation Psychology. – 2009. – № 1(20). – P. 92-109.
6.Hubbard T. Aviation Mental Health: Psychological Implications for Air Transportation / T. Hubbard, R. Bor. – London:Routledge, 2016. – 376 p.
7.Кузікова С.Б. Саморозвиток особистості: суб'єктний підхід / С.Б. Кузікова // Психологія особистості. – 2013. –№ 1. – С. 77-86.
8.Кокун О.М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця: монографія / О.М. Кокун. – К.: ДП “Ін-форм.-аналіт. агентство”, 2012. – 200 с.
9.Батрашев А.Б. Диагностика профессионально важных качеств / А.В. Батаршев. – Санкт-Петербург: Питер, 2007.–250 с.
10.Сергієнко Н.П. Особливості професійної спрямованості особистості при виборі професії / Н.П. Сергієнко,М.Г. Щербак // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Психологія. – 2012. – № 43(1). – С. 163-170.
11.Фролов Ю.В. Компетентностная модель как основа оценки качества подготовки специалистов / Ю.В. Фролов,Д.А. Махотин // Высшее образование сегодня. – 2004. – № 8. – С. 13-18.
12.Шило С.Г. Аналітична модель надійності оператора оперативно-диспетчерської служби МНС / С.Г. Шило ,Г.В. Щербак, М.А. Павленко // Проблеми надзвичайних ситуацій. – 2009. – № 10. – С. 219-226.
13.Кисіль С.Г. Взаємозв’язок фізіологічного і психологічного в системному формуванні функціональних станівоператорів / С.Г. Кисіль , І.О. Філенко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Психологія. –2003. – № 599. – С. 145-151.
14.Кальниш В.В. Современное состояние профессионального психофизиологического отбора в Украине / В.В. Кальниш, A.M. Ена // Медицина труда и промышленная экология. – 2006. – № 3. – С. 12-17.
15.Taylor S.E. Health psychology / S.E. Taylor. – New York, NY: McGraw-Hill Education, 2015. – 430 р.
16.Богачев И.И. Модели деятельности человека в эргатических системах / И.И. Богачев. – М.: МАИ, 1987. – 184 с.
17.Павленко М.А. Методы и процедуры отбора операторов АСУ при использовании интеллектуальных системподдержки принятия решений / М.А. Павленко // Збірник наукових праць ХУПС. – 2012. – № 4(33). – С. 171-177.
18.Wickens C.D. Engineering psychology and human performance / C.D. Wickens. – New York, NY: Psychology Press,2015. – 544 р.
19.The Cambridge handbook of expertise and expert performance / K.A. Ericsson, N. Charness , P.J. Feltovich , R.R.Hoffman. – New York, NY: Cambridge University Press, 2018. – 918 р.
20.Brown T.A. Confirmatory factor analysis for applied research / T.A. Brown. – New York, NY: Guilford Press, 2015. –462 р.
21.Kim J.O. Factor analysis: Statistical methods and practical issues / J.O. Kim, C.W. Mueller. – Newbury Park, CA:SAGE, 1978. – 88 р.
22.Климчук В.О. Факторний аналіз: використання у психологічних дослідженнях / В.О. Климчук // Практичнапсихологія та соціальна робота. – 2006. – № 8. – С. 43-48.

Бібліографічний опис для цитування:
Щербак Г.В., Шило С.Г., Дмітрієв О.М., Мельничук М.Г., Руденко В.М. Метод побудови моделі психологічного портрету оператора автоматизованої системи управління повітряним рухом. Системи озброєння і військова техніка. 2019. № 2(58). С. 143-151. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.58.17.