1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(61)'2019
  5. Методика визначення раціонального складу сил та засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту Повітряного командування

Методика визначення раціонального складу сил та засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту Повітряного командування

С.І. Поплавець
УДК 355.433.3
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розроблена методика визначення раціонального складу сил та засобів радіаційного, хімічно-го, біологічного захисту повітряного командування. Застосування мережевих графіків достатньо повно відображає виконання окремих операцій (робіт) в часі, а також зв’язок та взаємозв’язок між цими опера-ціями (роботами). Це обумовлює доцільність застосування мережевих графіків у роботі органів управління військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту та вимагає застосування відповідної методики. Мето-дика ґрунтується на методах мережевого планування, основна мета яких полягає в тому, щоб зменшити до мінімуму тривалість заходів радіаційного, хімічного, біологічного захисту. Оцінка ефективності вико-нання заходів радіаційного, хімічного, біологічного захисту залежить від якості виконання її складових. В статті розроблена поетапна методика визначення раціонального складу та засобів системи радіаційного, хімічного, біологічного захисту повітряного командування за критерієм мінімального часу виконання захо-дів при обмеженнях ресурсу. Доведено, що формалізація оптимізаційної задачі полягає в застосуванні ме-тодів мережевого планування, а пошук екстремуму виконується з використанням методів комбінаторної оптимізації. Дана методика призначена для визначення раціональної структури сил та засобів радіаційно-го, хімічного, біологічного захисту повітряного командування інваріантної до можливих сценаріїв радіацій-ної, хімічної, біологічної обстановки. Впровадження в практику діяльності органів управління мережевих графіків дозволяє значно підвищити оперативність організації завдань та заходів радіаційного, хімічного, біологічного захисту. За даних умов виникає нагальна потреба в адекватному аналізі та своєчасному реагу-ванні органів управління військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту повітряного командування на зміни в обстановці, прийнятті обґрунтованих рішень.


Ключові слова: ефективність, методика, методи, мережеве планування, заходи РХБ захисту.

Список літератури

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Поплавець С.І. Методика визначення раціонального складу сил та засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту Повітряного командування. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2019. № 3(61). С. 24-29. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.61.04.