1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(61)'2019
  5. Моделі та методи побудови мультиагентних адаптивних навчальних систем (тренажерів)

Моделі та методи побудови мультиагентних адаптивних навчальних систем (тренажерів)

М.Ю. Сорока, Н.А. Сало, В.В. Калачова
УДК 004.855:656.7.260
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті проведено аналіз моделей та методів побудови мультиагентних адаптивних тренажерних систем для адаптивних навчальних систем. На підставі аналізу літературних джерел з’ясовано, що побу-дова адаптивних тренажерних систем для диспетчерів управління повітряним рухом на сьогоднішній час є одним з найважливішим напрямком автоматизації процесу навчання. На сьогоднішній день формуються нові принципи побудови адаптивних тренажерних систем, які враховують індивідуальний підхід в навчанні та реалізують так звану індивідуальну стратегію навчання. Однак актуальними науковими завданнями є розробка інтелектуальної системи підтримки процесу навчання (формування та корегування завдань, біб-ліотеки допомоги, баз знань результатів, експертизи та оцінки дій навчаємих). На сьогоднішній час не іс-нує універсальних методів корекції навчань та верифікації процесів, які реалізуються в адаптивних трена-жерних системах. Не існує також єдиних підходів до структури інтелектуальних систем підтримки на-вчання. Можливим напрямком рішення даних наукових завдань є застосуванням моделей та методів муль-тиагентних систем. За результатами дослідження визначено, що емпіричний характер досліджень в сфері підвищення ефективності навчання диспетчерів управління повітряним рухом із застосуванням адаптивних навчальних систем (тренажерів) свідчить про перспективність застосування моделей і методів штучного інтелекту. Застосування мультиагентного підходу необхідно для адаптації системи під знання та навички особи, яка навчається, та формування індивідуальної стратегії навчання. Запропонований метод логічного виводу ґрунтується на прецедентах та дозволяє вирішити завдання класифікації та прийняття відповідно-го до прецеденту рішення. Напрямками подальших досліджень є розробка методів синтезу інтелектуаль-них навчальних систем (тренажерів) для диспетчерів управління повітряним рухом з закладеними механіз-мами генерування програм навчання на основі адекватних моделей предметної області.


Ключові слова: адаптивна навчальна система, диспетчер управління повітряним рухом, індивідуальна стратегія навчання, мультиагентна система підтримки прийняття рішень, онтологія, тренажер, штуч-ний інтелект.

Список літератури

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Сорока М.Ю., Сало Н.А., Калачова В.В. Моделі та методи побудови мультиагентних адаптивних навчальних систем (тренажерів). Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2019. № 3(61). С. 79-85. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.61.10.