Сучасний стан прикордонного безпекового середовища України

О.М. Шинкарук, М.І. Лисий, Д.А. Купрієнко, Ю.О. Бабій, А.В. Ігнатьєв, О.В. Ананьїн
Тематика статті: Загальні питання
УДК 621.398
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Документи стратегічного планування розвитку прикордонного відомства (Стратегія розвитку Дер-жавної прикордонної служби України, Стратегія розвитку системи охорони та інженерно-технічного об-лаштування державного кордону України на період до 2030 року, Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України, Концепція інтегрованого управління кордонами, Концепція Державної цільової правоохо-ронної програми “Облаштування та реконструкція державного кодону” на період до 2020 року) – передба-чають поетапне реформування Державної прикордонної служби України (ДПСУ) з метою підвищення ефе-ктивності її діяльності і забезпечення адекватності її спроможностей сучасним загрозам прикордонній безпеці. Результати аналізу наукової теорії, а також вітчизняної та світової практики забезпечення при-кордонної безпеки держав, дозволяють констатувати, що вирішення проблеми побудови ефективної сис-теми прикордонної безпеки, перш за все, повинно спиратися на аналіз стану безпекового середовища, вияв-лення основних тенденцій реальних та потенційних загроз та прогнозування їх розвитку. Безумовно, це є актуальним питанням, адже протягом тривалого часу існує невідповідність, з одного боку – між потре-бою своєчасного виявлення загроз прикордонній безпеці України й ефективного реагування на них, та з ін-шого – наявністю значної кількості різнорідних альтернативних підходів щодо виконання завдань, норма-тивно-правових колізій, недостатнього ресурсного та інших видів забезпечення тощо. У статті узагальне-но статистичну інформацію щодо правопорушень на державному кордоні України, наведено основні тен-денцій реальних та потенційних загроз та прогнозування їх розвитку на найближчу перспективу, взає-мозв’язок прикордонного безпекового середовища України із регіональним та глобальним прикордонним безпековим середовищем. У даному контексті значну увагу приділено питанню використання потенціалу міжнародних безпекових організацій.


Ключові слова: аналіз протиправної діяльності, державний кордон, загрози прикордонній безпеці, мо-ніторинг, прикордонна безпека.

Список літератури

Бібліографічний опис для цитування:
Шинкарук О.М., Лисий М.І., Купрієнко Д.А., Бабій Ю.О., Ігнатьєв А.В., Ананьїн О.В. Сучасний стан прикордонного безпекового середовища України. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2019. № 3(61). С. 135-145. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.61.17.