1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(158)'2019
  5. Інтелектуальні технології у задачах управління структурною динамікою складних багатоструктурних систем військового призначення

Інтелектуальні технології у задачах управління структурною динамікою складних багатоструктурних систем військового призначення

Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, С.І. Хмелевський, О.Г. Матющенко
Системи обробки інформації. — 2019. — № 3(158). – С. 15-26.
УДК 4.8
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті викладені концептуальні положення про можливості застосування методів штучного інте-лекту і інтелектуальних інформаційних технологій при формуванні і реалізації управлінських рішень стосо-вно задач управління функціонуванням і структурою динамікою складних багатоструктурних систем вій-ськового призначення. Розглядаються основні елементи інтелектуальних систем управління, виділяються проблемні аспекти розробки методичних основ створення і застосування нових інтелектуальних інформа-ційних технологій, що призначені для забезпечення управління структурною динамікою складних систем військового призначення. Відмічається, що проблемні аспекти (задачі), що відносяться до інтелектуалізації управління складними багатоструктурними системами військового призначення і їх компонентами, мо-жуть бути розділені на дві основні групи, такі як: група проблемних аспектів (задач) інтелектуалізації управління окремими, відносно автономними компонентами складних багатоструктурних систем, що ви-рішують локальні цільові задачі, використовують, як за правило, свої обмежені ресурси; група проблемних аспектів (системних задач) інтелектуалізації управління складними багатокомпонентними (багатостру-ктурними), просторово розподіленими системами різного оперативно-стратегічного масштабу (структу-рно-просторового розподілення і функціональної орієнтованості) з урахуванням взаємно узгодженої взає-модії структурно-функціональних компонентів. Зміст процесу управління має бути такий, щоб управлінсь-кі рішення, що приймаються у відповідності з обстановкою, при спільному узгодженому використанні традиційних і інтелектуальних технологій підтримки прийняття управлінських рішень, займали у цьому процесі центральне місце.


Ключові слова: штучний інтелект, штучні технології, структурна динаміка, інтелектуальне управління.

Список літератури

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Інтелектуальні технології у задачах управління структурною динамікою складних багатоструктурних систем військового призначення / Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, С.І. Хмелевський, О.Г. Матющенко  // Системи обробки інформації. – 2019. – № 3(158). – С. 15-26. https://doi.org/10.30748/soi.2019.158.02.