1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(37)'2019
  5. Метод оцінки швидкості передачі інформації технологією MPLS за протоколом TCP проводових телекомунікаційних мереж

Метод оцінки швидкості передачі інформації технологією MPLS за протоколом TCP проводових телекомунікаційних мереж

М.М. Івченко, С.В. Герасимов
УДК 621.396
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Продуктивність каналу зв’язку визначається оперативністю (своєчасністю) обміну інформацією. Час оновлення потрібної інформації визначає допустимий час затримки в доставці інформації (пакетів повід-омлень) користувачу. Для забезпечення ефективного функціонування інформаційних мереж за протоколом ТСР передбачено управління потоками даних за допомогою методу ковзного вікна. Існуючі методи та алго-ритми функціонування каналів зв’язку не здатні адаптувати канали зв’язку до перешкод. Запропонований метод дозволяє оцінити продуктивність функціонування інформаційного напрямку телекомунікаційної ме-режі залежно від впливів перешкод на канал зв’язку. Динамічна зміна під час функціонування каналу зв’язку за протоколом ТСР розміру ковзного вікна дозволяє передавати потрібну інформацію (пакети повідомлень) з високою оперативністю (у максимальному темпі роботи).


Ключові слова: телекомунікаційна мережа, підвищення продуктивності, інформаційний напрямок, квитанція, протокол ТСР, удосконалення, метод ковзного вікна.

Список літератури

1. Comer D. Internet working with TCP/IP / D.E. Comer. – Vol. 1, 4th ed., Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2000.
2. Microsoft TCP/IP: учбовий курс. – М., 1999. – 680 с.
3. Таненбаум Е. Комп’ютерні мережі: пер. с англ. / Е. Таненбаум. – СПб.: Питер, 2002. – 848 с.
4. Скляр Б. Цифровий зв’язок. Теоретичні основи та практичне застосування / Б. Скляр. – М.: Видавничий дім “Ві-льямс”, 2003. – 215 с.
5. Метод управління таймером повторної передачі в інформаційних мережах, що працюють згідно протоколом ТСР / К.О. Польщиков, О.О. Лаврут, М.М. Александров, В.М. Власик // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2007. – Вип. 6 (25). – С. 38-45.
6. Могилевич Д.І. Показники якості та надійності функціонування мереж зв’язку спеціального призначення / Д.І. Могилевич // Доповіді та тези доповідей VІІ-го науково-практичного семінару “Пріоритетні напрямки розвитку те-лекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення”, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій (24 жовтня 2013 року). – К., 2013. – С. 27-28.
7. Ромащенко Р.А. Методика управління потоками при використанні у протоколі TCP методу ковзаючого вікна змінного розміру / Р.А. Ромащенко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2012. – № 3 (15). – С. 40-45.
8. Пучков О.О. Розрахунок імовірності передачі кадру мережею АТМ при використанні методу ковзного вікна / О.О. Пучков, С.П. Колачов, Р.А. Ромащенко // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2011. – Вип. 1(27). – С. 188-190.
9. Herasimov S. Synthesis method of the optimum structure of the procedure for the control of the technical status of com-plex systems and complexes / S. Herasimov, O. Timochko, S. Khmelevskiy // Збірник наукових праць Харківського націона-льного університету Повітряних Сил. – Х.: ХНУПС, 2017. – Вип. 4 (53). – C. 148-152.
10. Clarke F. Functional analysis, Calculus of Variations and Optimal Control [Text] / F. Clarke. – New York: Springer, 2013. – 606 p
11. Testing Signals for Electronics: Criteria for Synthesis / S. Herasimov, V. Pavlii, O. Tymoshchuk, M.Yu. Yakovlev, D.Ye. Khaustov, Ye. Ryzhov, L. Sakovych, Yu.A. Nastishin // Journal of Electronic Testing. – June 2019, Vol. 35, Issues 148. – Р. 1-9. https://doi.org/10.1007/s10836-019-05798-9.
12. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы / И.С. Гоноровский, М.П. Демин. – М.: Радио и связь, 1994. – 481 с.
13. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы / С.И. Баскаков. – М.: Высшая школа, 2000. – 462 с.
14. Чинков В.Н. Комплексная методика оптимизации контролируемых параметров сложных технических объектов / В.Н. Чинков, С.В. Герасимов // Украинский метрологический журнал. – 2003. – № 1. – С. 11-15.
15. Зырянов Ю.Т. Основы радиотехнических систем / Ю.Т. Зырянов, О.А. Белоусов, П.А. Федюнин. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2011. – 144 с.
16. Марченко А.Л. Основы преобразования информационных сигналов / А.Л. Марченко, Е.А. Марченко. – М.: Го-рячая линия – Телеком, 2010. – 286 с.
17. Rybin Yu. Measuring Signal Generators. Theory and Design / Yu. Rybin. – Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer; 2014. – 488 p.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Івченко М.М., Герасимов С.В. Метод оцінки швидкості передачі інформації технологією MPLS за протоколом TCP проводових телекомунікаційних мереж. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2019. № 4(37). С. 93-98. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.37.13.