1. Science
  2. Publications
  3. Science and Technology of the Air Force of Ukraine
  4. 4(37)'2019
  5. Selection ranges of different spectrum sensors in the multichannel intelligence interests

Selection ranges of different spectrum sensors in the multichannel intelligence interests

Yа. Kozhushko, O. Iohov, O. Lavrov, O. Kalmykov
Annotations languages:


Description: The article analyzes the influence of the external environment of the propagation of electromagnetic waves on the operation of a multi-channel optoelectronic intelligence system. In the article of the analysis of the atmosphere, atmos-pheric parameters, environmental and background conditions for the operation of the separate spectral channels of the multi-channel optoelectronic intelligence system. For the results of the analysis shown about the undervaluation of the high quality of the optical sensors in one system. The use of optical and far infrared ranges as the main ranges of the in-telligence system is justified. Thus, in order to make a reasonable choice of channels for obtaining information in an opti-cal-electronic reconnaissance system, it is necessary to determine the influence of the main parameters of the reconnais-sance object and the medium of propagation of electromagnetic waves on the process of obtaining information in different spectral ranges. It was shown that the expediency of using all channels in one multi-channel optoelectronic intelligence system is unjustified. Since the main purpose of the channels and the characteristic features of the reconnaissance object that are used to operate them are repeated, this leads to a complication of the system, but does not significantly reduce the influence of a complex background-target situation on the formation of the received information. It is more advisable to use only two channels for the work of the multi-channel optoelectronic intelligence system: а television channel that oper-ates in the optical and near infrared ranges, and a thermal imaging channel that operates in the far infrared range. In cases where each of the channels separately does not satisfy the requirements for the quality of information received, it is possible to increase the efficiency of the system due to the joint processing of information from different channels at the same time. Joint processing of information from different spectral channels can be realized using methods for complexing different spectral images. It is proposed to use methods for combining multispectral images to justify the choice of ranges of multi-channel intelligence systems.


Keywords: optoelectronic intelligence system, television channel, thermal imaging channel, radiometric channel, in-tegration methods.

References

1.Kozhushko, Ya.M., Hrychaniuk, O.M., Samorok, M.H. and Balabukha, O.S. (2018), “Analiz mozhlyvoho bortovoho os-nashchennia radiotekhnichnymy ta televiziinymy systemamy bezpilotnoho litalnoho aparatu” [Analysis of the possible radio and television systems on-board equipment of unmanned aerial vehicle], Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, No. 4(58), pp. 37-42. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.58.05.
2.Hrychaniuk, A.M. and Kozhushko, Ya.M. (2013), “Vlyianye uslovyi osveshchennosty raiona heodezycheskoi pryviazkyna rabotu optycheskykh korreliatsyonno-ekstremalnykh system navyhatsyy letatelnykh apparatov” [Influence of conditions of luminosity of geodesic region fixation on activity optical correlation extreme navigation systems of aircrafts], Information Proc-essing Systems, No. 6(113), pp. 61-65.
3.Gylyaev, A.A. (2014), “Analiz demaskiruyushih priznakov obektov informatizacii i tehnicheskih kanalov utechki infor-macii” [Analysis of unmasking signs of informatization objects and technical channels of information leakage], Ural University Publishing House, Yekaterinburg, 166 p.
4.Mordvin, N.N. and Popov, G.N. (2006), “Koncepciya postroeniya optiko-elektronnyh priborov universalnogonaznacheniya” [The concept of building optoelectronic devices for universal use], University News, Vol. 52, No. 6, pp. 34-39.
5.Gayster, S.R. (2006), “Perspektivnye sistemy i sredstva vedeniya nazemnoj razvedki” [Advanced ground intelligencesystems and tools], Science and Military Security, No. 2, pp. 46-49.
6.Tarasov, V.V. and Yakushenkov, U.G. (2004), “Infrakrasnye sistemy “smotryashego” tipa” ["Looking" type infraredsystems], Moscow, 444 p.
7.Volf, Y. (1995), “Spravochnik po infrakrasnoj tehnike” [Infrared Technology Reference], Vol. 1, Mir, Moscow, 606 p.
8.Zyev, V.E. and Kabanov, M.V. (1977), “Perenos opticheskih signalov v zemnoj atmosfere (v usloviyah pomeh)” [Thetransfer of optical signals in the Earth's atmosphere (in the conditions of interference)], Moscow, 368 p.
9.Baloev, V.A., Mishanin, S.S., Ovsyannikov, V.A., Filinov, V.L., Yakubson, S.E. and Yacyk, V.S. (2012), “Analiz putejpovysheniya efektivnosti nazemnih optiko-elektronnyh kompleksov nablyudeniya” [Analysis of ways to improve the efficiency of ground-based optical-electronic observation systems], Optical journal, No. 73(3), pp. 22-32.
10.Krinov E.L. (1947), “Spektralnaya otrazhatelnaya sposobnost prirodnyh obrazovanij” [Spectral reflectance of naturalformations], Moscow, 274 р.
11.Vizilter, Yu.V. and Zheltov, S.Yu. (2010), “Problemy tehnicheskogo zreniya v sovremennyh aviacionnyh sistemah”[Problems of technical vision in modern aviation systems], Proceedings of the scientific and technical conference of the seminar “Technical Vision in Mobile Object Management Systems - 2010”, Vol. 4, KDU, Moscow, pp. 11-45.
12.Tancyra, A.B. (2016), “Analiz metodiv compleksyvannya riznospectralnykh zobrazhenn z vykorystannyam yniversal-nogo pokaznyka yakosti” [Аnalysis of methods different spectral image fusion with using universal quality score], Science and Technology of the Air Force of Ukraine, No. 4(25), pp. 152-156.

Reference:
 Kozhushko, Ya.M., Iokhov, O.Yu., Lavrov, O.Yu. and Kalmykov, O.S. (2019), “Vybir diapazoniv riznospektralnykh datchykiv v interesakh vedennia bahatokanalnoi rozvidky” [Selection ranges of different spectrum sensors in the multichannel intelligence interests], Science and Technology of the Air Force of Ukraine, No. 4(37), pp. 99-104. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.37.14.