1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(37)'2019
  5. Аналіз підходів щодо створення геоінформаційних платформ для забезпечення геоінформаційної підтримки прийняття рішення на тактичному рівні

Аналіз підходів щодо створення геоінформаційних платформ для забезпечення геоінформаційної підтримки прийняття рішення на тактичному рівні

В.О. Подліпаєв
УДК 004.5:004.6:007.51:528.933:004.822:519.72
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Предметом вивчення в статті є існуючі програмні рішення щодо інтегрованого використання прос-торово-розподіленої інформації. Метою є вивчення та аналіз певних рішень, які реалізовані у геоінформа-ційних системах, з метою використання їх для геоінформаційної підтримки прийняття рішення на тактич-ному рівні. Завдання: вивчити та проаналізувати можливості окремих зразків програмного забезпечення геоінформаційної підтримки, а також визначити особливості реалізації в них алгоритмів збору, система-тизації, накопичення та візуалізації даних. Використовуваними методами є: методи статистичного аналі-зу, методи оптимізації, методи моделювання, методи побудови складних систем. Отримані такі резуль-тати. Встановлено, що актуальним питанням є – застосування геоінформаційної платформи для збору, обробки, аналізу, накопичення геопросторових даних та забезпечення доступу і обміну ними між користу-вачами різних рівнів та напрямків. В рамках даної статті надані результати вивчення та аналізу можливо-стей окремих зразків програмного забезпечення геоінформаційної підтримки, які в подальшому можуть бу-ти використані при створенні автоматизованих систем управління тактичного рівня. Зокрема, необхідні для тактичного рівня рішення певною мірою реалізовані в таких програмних продуктах (сервісах), як: уні-версальна карта поінформованості “Liveuamap”; “Delta Monitor”; “Delta Drive”; спеціальне програмне за-безпечення “Марс”; спеціальне програмне забезпечення “Combat vision”; інформаційна система ЕЕМЗ “Ка-спер”. Висновки. В Україні накопичено певний досвід створення та використання за призначенням програм-ного забезпечення для командирів (штабів) тактичного рівня. Характерною особливістю розглянутих гео-інформаційних платформ є те, що вони створені за допомогою різних програмних засобів з використанням різних підходів до збору, систематизації, накопичення та візуалізації даних. Проведенні дослідження свід-чать про позитивні тенденції впровадження геоінформаційних технологій у процеси збору, накопичення та відображення оперативної інформації у сфері управлінських рішень, однак викривають потребу у подаль-ших дослідженнях за проблематикою визначення певних підходів до їх інтеграції та використання інформа-ційних ресурсів одразу декількох з існуючих геоінформаційних платформ.


Ключові слова: геоінформаційна система, геоінформаційна підтримка, прийняття рішення, спеціалі-зоване програмне забезпечення, управління просторово-розподіленою інформацією.

Список літератури

1.Stryzhak O. Model of Transdisciplinary Representation of GEOspatial Information / O. Stryzhak, V. Prychodniuk,V. Podlipaiev // Advances in Information and Communication Technologies UKRMICO 2018.– Springer, Cham. – 2019. –Vol. 560. – Р. 34-72. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16770-7_3.
2.Стрижак О.Є. Трансдисциплінарна інтеграція інформаційних ресурсів: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.06 /Стрижак Олександр Євгенійович; Нац. акад. наук України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – Київ, 2014. – 47 с.
3.Палагин А.В. Трансдисциплинарность, информатика и развитие современной цивилизации / А.В. Палагин //Вісник Національної академії наук України. – 2014. – № 7. – С. 25-33.
4.Созинов М. Использование семантики в стратегии сетецентрического обмена данными Министерства обороныСША [Электронный ресурс] / М. Созинов. – Режим доступа: https://primesoftpro.ru/blog/informatsionnye/material_60//.
5.Стрижак А.Е. Онтологические аспекты трансдисциплинарной интеграции информационных ресурсов /А.Е. Стрижак // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. – 2014. – № 65. – С. 211-223. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vikt_2014_65_24.
6.Комплексные инструментальные средства инженерии онтологий / В.Ю. Величко, К.С. Малахов, В.В. Семенков,А.Е. Стрижак // International Journal Information Models and Analyses. – 2014. – Vol. 3. – № 4. – Р. 336-361.
7.Палагин А.В. Онтологические методы и средства обработки предметных знаний / А.В. Палагин, С.Л. Крывый,Н.Г. Петренко. – Луганск: изд-во ВНУ им. В. Даля, 2012. – 323 с.
8.Довгий С.О. Системи підтримки прийняття рішень на основі статистично-ймовірнісних методів / С.О.Довгий,П.І.Бідюк, О.М.Трофимчук. – Київ: Логос, 2014. – 419 с.
9.OWL WebOntologyLanguage [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Guidehttp://www.w3.org/TR/owl-guide/.
10.Андон Ф.И. Semantic Web как новая модель информационного пространства интернет / Ф.И. Андон,И.Ю. Гришанова, В.А. Резниченко // Проблемы программирования. – 2008. – № 2–4. – С. 417-430.
11.Сайт інформаційного ресурсу “Liveuamap”. – Режим доступу: https://liveuamap.com.
12.Абросимова Е. История стартапа: как интерактивная карта событий в Украине Liveuamap превратилась в миро-вой медиаресурс [Электронный ресурс] / Е. Абросимова. – Режим доступа: https://ain.ua/2015/01/18/istoriya-startapa-kak-sobytiya-v-ukraine-pomogli-liveuamap-prevratitsya-v-mirovoj-mediaresurs/.
13.Сайт інформаційного ресурсу Combat.Vision. Ключові можливості [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.combat.vision/.
14.Система планування, розвідки та координації на полі битви [Електронний ресурс]. –“КомБат” Прикладизастосування, 2016. – Режим доступу: http://www.combat.vision/upload/app/Manual_ usecases.ru.pdf.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Подліпаєв В. О. Аналіз підходів щодо створення геоінформаційних платформ для забезпечення геоінформаційної підтримки прийняття рішення на тактичному рівні / В.О. Подліпаєв  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2019. – № 4(37). – С. 113-121. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.37.16.

Whoops, looks like something went wrong.