1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(62)'2019
  5. Визначення ефективності функціонування системи управління військового призначення з врахуванням вагомості, своєчасності та якості виконання завдань у її підсистемах

Визначення ефективності функціонування системи управління військового призначення з врахуванням вагомості, своєчасності та якості виконання завдань у її підсистемах

Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Носик, А.М. Ткачов, Є.В. Шубін
УДК 681.324  
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті показано поступове зростання ваги застосування інтегрованих систем управління військового призначення при веденні сучасних конфліктів військами провідних країн світу, що направлене на отримання інформаційної переваги над противником за рахунок використання можливостей єдиного командноінформаційного простору всіма його користувачами. При застосуванні перспективних інтегрованих систем управління військового призначення як у повсякденній діяльності військ, так і при виконанні ними бойових завдань дуже часто у органів управління є потреба здійснювати поточну оцінку ефективності їх функціонування для прийняття ними обґрунтованих рішень щодо необхідності виконання певних заходів для відновлення їх властивостей, нарощування можливостей у відповідних ланках управління з метою забезпечення безперервного управління підпорядкованими об’єктами управління, а також для здійснення прогнозування можливості та якості виконання військами завдань, що поставлені керівництвом. Представлена методика поточної оцінки ефективності функціонування інтегрованої системи управління військового призначення, в основу якої покладена оцінка ефективності її підсистем, що визначаються за певними її функціональними ознаками з врахуванням вагомості, своєчасності та якості виконання завдань в кожній з них при виконанні загального процесу управління підпорядкованими об’єктами. Головна відмінність даної методики оцінки ефективності функціонування інтегрованих систем управління військового призначення від інших полягає в тому, що вона дозволяє відповідним органам управління в стислі терміни визначити її ефективність без застосування складного математичного апарату. Даний матеріал доцільно використовувати органам управління при здійсненні поточної оцінки функціонування інтегрованих систем управління військового призначення при плануванні застосування відповідних сил та засобів для прогнозування якості виконання ними завдань за призначенням.


Ключові слова: вагомість, війська, засоби, ефективність, методика, міжвидове угруповання, оцінка, органи управління, своєчасність виконання завдання, система управління військового призначення, функціонування, якість

Список літератури

1. Владимиров А.И. Основы общей теории войны: монография в 2-х частях / А.И. Владимиров. – М.: Московский финансово-промышленный университет “Синергия”, 2013. – 832 с. (часть І), 976 с. (часть ІІ).
2. Сидорин А.Н. Вооруженные силы США в XXI веке: Военно-теоретический труд / А.Н. Сидорин, В.М. Прище-пов, В.П. Акуленко. – М.: Военная книга, 2013. – 800 с.
3. Алімпієв А.М. Особливості гібридної війни РФ проти України. Досвід, що отриманий Повітряними Силами Збройних Сил України / А.М. Алімпієв, Г.В. Пєвцов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 2. – С. 19-25. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.03.
4. Кушнір О.І. Аналіз впливу “гібридної” війни на розвиток автоматизованої системи управління авіацією та ППО Збройних Сил України / О.І. Кушнір, О.П. Давикоза, Ю.Ф. Кучеренко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 2(27). – С. 116-120. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.22.
5. Верба В.С. Организация информационного обмена в сетецентрических боевых операциях / В.С. Верба, С.С. Поливанов // Радиотехника. – 2009. – № 8. – C. 57-62.
6. Кучеренко Ю.Ф. Головні ознаки ведення мережецентричних війн сучасності / Ю.Ф. Кучеренко // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2011. – № 1(17). – С. 190-
7. Кучеренко Ю.Ф. Напрями розвитку збройних сил для їх застосування в сучасних війнах / Ю.Ф. Кучеренко // Си-стеми озброєння і військова техніка. – 2013. – № 4(36). – С. 139-141.
8. Савин Л.В. Сетецентрическая и сетевая война. Введение в концепцию / Л.В. Савин. – М.: Евразийское движение, 2011. – 130 с.
9. Паршин С.А. Кибервойны - реальная угроза национальной безопасности / С.А. Паршин, Ю.Е. Горбачев, Ю.А. Кожанов. – М.: КРАСАНД, 2011. – 96 с.
10. Основы теории применения управления в системах специального назначения / Ю.В. Бородакий, А.В. Боговик, В.И. Курносов и др.; под общ. ред. Ю.В. Бородакия, В.В. Масановца. – М.: Управление делами президента РФ, 2008. – 400 с.
11. Меньков А.В. Теоретические основы автоматизированного управления / А.В. Меньков, В.А. Острейковский. –М.: Оникс, 2005. – 640 с.
12. Искусственный интеллект и интеллектуальные системы управления / И.М. Макаров, В.М. Лохин, С.В. Манько, М.П. Романов. – М.: Наука, 2006. – 333 с.
13. Московитов Н. Перспективы создания глобальной информационной сети МО США / Н. Московитов, Г. Рыба-ков // Зарубежное военное обозрение. – 2013. – № 7. – С. 8-19.
14. Управління проектами зі створення зразків озброєння та військової техніки в умовах прояву факторів невизна-ченості та ризику / Б.О. Демідов, О.Ф. Величко, Ю.Ф. Кучеренко, М.В. Куцак // Озброєння та військова техніка. – К.: ЦНДІ ОВТ ЗС України, 2016. – № 2(10). – С. 15-19.
15. Кучеренко Ю.Ф. Метод оцінювання ефективності автоматизованої системи військового призначення за станом її складових основ / Ю.Ф. Кучеренко, В.М. Гордієнко, Ю.С. Литвинов // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2012. – № 2(22). – С. 141-143.
16. Кучеренко Ю.Ф. Оцінка ефективності автоматизованих систем управління міжвидових угруповань військ / Ю.Ф. Кучеренко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України ХУПС. – 2013. – № 2(11). – С. 49-51.
17. Кучеренко Ю.Ф. Методика оцінки загального стану автоматизованої системи військового призначення на ос-нові визначення технічного стану комплексів засобів автоматизації, що її складають / Ю.Ф. Кучеренко // Системи обро-бки інформації. – 2017. – № 3(149). – С. 118-120. https://doi.org/10.30748/soi.2017.149.23.
18. Ярош С.П. Теоретичні основи побудови та застосування розвідувально-управляючих інформаційних систем протиповітряної оборони / С.П. Ярош. – Х.: ХУПС, 2012. – 512 с.
19. Кучеренко Ю.Ф. Можливі шляхи оцінки ефективності автоматизованих систем військового призначення. / Ю.Ф. Кучеренко, В.М. Гордієнко, О.М. Гузько // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2011. – № 4(20). – С. 150-152.
20. Ковалевський С.М. Пропозиції щодо створення скритого маловисотного радіолокаційного поля в умовах ве-дення сучасних мережецентричних та гібридних війн / С.М. Ковалевський, Г.В. Пєвцов, Г.В. Худов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2015. – № 1(18). – С. 77-81.
21. Худов Г.В. Методика синтезу раціональної структури підсистеми розвідки системи протиповітряної оборони з використанням генетичного алгоритму / Г.В. Худов, І.А. Таран // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил Украї-ни. – 2016. – № 2(23). – С. 25-31.
22. Васильев В.И. Интеллектуальные системы управления. Теория и практика / В.И. Васильев, Б.Г. Ильясов. – М.: Радиоэлектроника, 2009. – 392 с.
23. Куприянов А.И. Радиоэлектронные системы в информационном конфликте / А.И. Куприянов, А.В. Сахаров. –М.: Вузовская книга, 2003. – 528 с.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Кучеренко Ю.Ф., Носик А.М., Ткачов А.М., Шубін Є.В. Визначення ефективності функціонування системи управління військового призначення з врахуванням вагомості, своєчасності та якості виконання завдань у її підсистемах. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2019. № 4(62). С. 53-60. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.62.07.