1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(159)'2019
  5. Застосування трансдисциплінарного підходу при інформаційно-аналітичному забезпеченні процесів прийняття рішень органами військового управління тактичної ланки

Застосування трансдисциплінарного підходу при інформаційно-аналітичному забезпеченні процесів прийняття рішень органами військового управління тактичної ланки

В.О. Подліпаєв
Системи обробки інформації. — 2019. — № 4(159). С. 58-64.
УДК 004.5:004.6:007.51:528.933:004.822:519.72 DOI: 10.30748/soi.2019.159.07
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Предметом вивчення в статті є інтегроване використання інформаційних ресурсів. Метою є визначення підходу до інтегрованого використання усіх корпоративних інформаційних ресурсів. Завдання: визначити інструменти для забезпечення інтегрованого використання усіх корпоративних інформаційних ресурсів, що складають операціональний простір діяльності командира (органів військового управління). Використовуваними методами є: методи статистичного аналізу, методи оптимізації, методи моделювання, методи побудови складних систем. Отримані такі результати. Встановлено, що актуальним є питання забезпечення високого рівня інтероперабельності взаємодії складових інформаційних систем, особливо при використанні мовних засобів формування змістів різних інформаційних ресурсів, які інтегровано використовуються. Проведено дослідження проблематики створення автоматизованих систем управління військового призначення. Визначено, що рішення проблеми інтегрованого використання інформаційних ресурсів в діяльності командирів військових підрозділів ґрунтується на застосуванні онтологічного підходу шляхом застосування онтологічних процедур інтеграції всіх компонентів і складових керуючого контуру мережі збройних сил. Визначено основні вимоги до програмного забезпечення для його використання у складі автоматизованої системи управління військами на тактичному рівні. Висновки. Мережецентричне середовище забезпечує інтегрування інформаційних ресурсів в операціональному просторі діяльності командира, що досить ефективно реалізовувати на основі онтологічного підходу. В мережецентричному онтологічному середовищі забезпечується інформаційно-аналітична підтримка і документо-орієнтована взаємодія, що реалізує використання кожного контексту операціонального простору командира в процесі прийняття рішень, включаючи і людський фактор.


Ключові слова: онтологія, інтеграція інформаційних ресурсів, прийняття рішень, система управління військами, автоматизована система, мережецентричність

Список літератури

1.Созинов М. Использование семантики в стратегии сетецентрического обмена данными Министерства обороныСША / М. Созинов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://primesoftpro.ru/blog/informatsionnye/material_60/.
2.Комплексные инструментальные средства инженерии онтологий / В.Ю. Величко, К.С. Малахов, В.В. Семенков,А.Е. Стрижак // International Journal Information Models and Analyses”. – 2014. – Vol. 3. – № 4. – Р. 336-361.
3.Dekker A.Н. A Taxonomy of Network Centric Warfare Architectures [Electronic resource] / А.Н. Dekker. – Availableat: http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a488254.pdf.
4.Палагин А.В. Онтологические методы и средства обработки предметных знаний / А.В. Палагин, С.Л. Крывый,Н.Г. Петренко. – Луганск : изд-во ВНУ им. В. Даля, 2012. – 323 с.
5.Gruber T.R. A translation approach to portable ontology specifications / T.R. Gruber // Knowledge Acquisition. –1993. – Vol. 5. – P. 199-220.
6.Guarino N. Understanding, Building, and Using Ontologies [Electronic resource] / N. Guarino. – Available at:http://ksi.cpsc.ucalgary.ca/KAW/KAW96/guarino/guarino.html.
7.Палагин А.В. Трансдисциплинарность, информатика и развитие современной цивилизации / А.В. Палагин //Вісник Національної академії наук України. – 2014. – № 7. – С. 25-33. – Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2014_7_6.
8.Stryzhak O. Model of Transdisciplinary Representation of GEOspatial Information / O. Stryzhak, V. Prychodniuk,V. Podlipaiev // Advances in Information and Communication Technologies UKRMICO 2018. – Springer, Cham. – 2019. – Vol. 560. – Р. 34-72. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16770-7_3.
9.Стрижак А.Е. Онтологические аспекты трансдисциплинарной интеграции информационных ресурсов /А.Е. Стрижак // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. – 2014. – № 65. – С. 211-223.
10.Стрижак О.Є. Трансдисциплінарна інтеграція інформаційних ресурсів: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.06 /Стрижак Олександр Євгенійович; Нац. акад. наук України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – Київ, 2014. – 47 с.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Подліпаєв В.О. Застосування трансдисциплінарного підходу при інформаційно-аналітичному забезпеченні процесів прийняття рішень органами військового управління тактичної ланки. Системи обробки інформації. 2019. № 4(159). С. 58-64. https://doi.org/10.30748/soi.2019.159.07.