1. Science
  2. Publications
  3. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University
  4. 4(26)'2010
  5. Prognostication of the tribosistem resource of working in the mode nanowears by method of acoustic emission

Prognostication of the tribosistem resource of working in the mode nanowears by method of acoustic emission

V.N. Stadnіchenko, O.N. Troshin, A.V. Priymak, E.A. Kisyl, R.S. Veretelnikov, K.O. Gurgiy
Annotations languages:


Description: In the given article it is considered methodology of application of method of acoustic emission at the decision of tasks of diagnostics and prognostication of tribosystem working in the modes of nanowears. Estimation of metrologic descriptions of the automated systems of tribodiagnostic is produced.


Keywords: tribosystem, nanotechnology, acoustic emission, wear, sensitiveness, errors, prognostication

Reference:
 Stadnichenko, V.N., Troshyn, O.N., Pryimak, A.V., Kysel, E.A., Veretelnykov, R.S. and Hurzhyi, K.A. (2010), “Prohnozyrovanye resursa trybosystem, rabotaiushchykh v rezhyme nanoyznashyvanyia, metodom akustycheskoi эmyssyy”, Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, Vol. 4(26), pp. 41-48.