1. Science
  2. Publications
  3. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University
  4. 4(33)'2012
  5. Modified static index of rationality of aerodynamic arrangement of lateral controls of maneuverable aircraft with "non-traditional" lateral controls

Modified static index of rationality of aerodynamic arrangement of lateral controls of maneuverable aircraft with "non-traditional" lateral controls

O.B. Anipko, I.B. Kovtonyuk A.G. Zinchenko
Annotations languages:


Description: The values of static index of rationality aerodynamic arrangement of lateral controls for maneuvering aircraft using "nontraditional" lateral controls is offered.


Keywords: aerodynamic arrangement, conceptual design, maneuverable aircraft, lateral controls

Reference:
 Anypko, O.B., Kovtoniuk, Y.B. and Zynchenko, A.H. (2012), “Modyfytsyrovannыi statycheskyi pokazatel ratsyonalnosty aэrodynamycheskoi komponovky orhanov upravlenyia krenom manevrennoho samoleta s “netradytsyonnыmy” orhanamy poperechnoho upravlenyia”, Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, Vol. 4(33), pp. 23-26.