At stamping of details on hydropercussion options

Yu.M. Sviridov, V.V. Kosenko, A.Ya. Movshovich, A.V. Ryakhovskiy
Annotations languages:


Description: Conclusions of raising technical and technological standard of manufacturing are given.


Keywords: stamping, stamping-extraction, hydropercussion options

Reference:
 Svyrydov, Yu.M., Kosenko, V.V., Movshovych, A.Ya. and Riakhovskyi, A.V. (2013), “Raschet sylovыkh y эnerhetycheskykh parametrov pry shtampovke detalei na hydroudarnыkh ustanovkakh”, Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, Vol. 1(34), pp. 150-152.