1. Science
  2. Publications
  3. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University
  4. 1(38)'2014
  5. Estimation of plenitude of realization of plenary powers and responsibility by organs of military management

Estimation of plenitude of realization of plenary powers and responsibility by organs of military management

E.B. Smirnov
Annotations languages:


Description: The order of estimation of plenitude of realization of the given plenary powers and responsibility is determined by management organs in the hierarchy of management Military Powers.


Keywords: plenary powers and responsibility of management organs, management efficiency

Reference:
 Smirnov, Ye.B. (2014), “Otsinka povnoty realizatsii povnovazhen i vidpovidalnosti orhanamy viiskovoho upravlinnia” [Estimation of plenitude of realization of plenary powers and responsibility by organs of military management], Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, Vol. 1(38), pp. 37-41.