1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 8(66)'2007
  5. The algebraical coding by algebrogeometrical codes on spatial curves

The algebraical coding by algebrogeometrical codes on spatial curves

V. Grabchak, I. Pas’ko, R. Korolyev, I. Kugzel
Annotations languages:


Description: The algebrogeometrical codes on spatial curves are considered. The algebraical coding codes algorithm on spatial curves in systematic and nonsystematic type are proposed.


Reference:
 Hrabchak, V.Y., Pasko, Y.V., Korolёv, R.V. and Kuzhel, Y.E. (2007), “Alhebraycheskoe kodyrovanye alhebroheometrycheskymy kodamy na prostranstvennыkh kryvыkh”, Information Processing Systems, Vol. 8(66), pp. 134-138.