1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 5(95)'2011
  5. Application of the theory of fuzzy sets and linguistic uncertainty in estimation risk information safety

Application of the theory of fuzzy sets and linguistic uncertainty in estimation risk information safety

A.A. Zamula, V.I. Chernish, A.I. Anishenko
Annotations languages:


Description: The basics of the theory of fuzzy sets and linguistic uncertainty. Proposed use of the method of fuzzy inference in assessing information security risks.


Keywords: information security, information risk, fuzzy set, risk assessment

Reference:
 Zamula, O.A., Chernysh, V.I. and Anishchenko, O.I. (2011), “Zastosuvannia teorii nechitkykh mnozhyn ta linhvistychnoi nevyznachenosti pry otsiniuvanni ryzykiv informatsiinoi bezpeky”, Information Processing Systems, Vol. 5(95), pp. 152-155.