Системи обробки інформації

Збірник наукових праць

Рік видання:
2010 рік

Номер журналу:
№ 3(84)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 178-179
Інформаційна та економічна безпека
3. Методи пошуку дефектів у будівельних конструкціях Борзов М. М. 2-4
4. Вибір методу ранжирування вразливостей для інформаційної системи вищого навчального закладу Будік О. О. 5-7
5. Дослідження та аналіз перспективних технологій ідентифікації особи в захищених корпоративних мережах зв’язку Гарасим Ю. Р., Крет Т. Б. 7-10
6. Дослідження та аналіз захищеності безпровідних захищених корпоративних мереж зв’язку. Вдосконалення протоколу WEP Гарасим Ю. Р., Пуля П. А. 11-13
7. Вплив акустичних коливань пружного середовища на інформаційний зміст відбитого лазерного променю Громико І. О., Пєвнєв В. Я., Борзов М. М. 14-16
8. Программная реализация криптографических операций на гиперэллиптических кривых Долгов В. И., Неласая А. В. 17-19
9. Техническая разведка и технические каналы утечки информации Емельянов С. Л. 20-23
10. Вартісні міри ризику та їх застосування до оптимізації інвестицій у системи захисту Дудикевич Я. В., Прокопишин І. А. 24-27
11. Использование программ удаленного администрирования для несанкционированного доступа к информационным ресурсам Кальченко В. В., Цуранов М. В. 27-30
12. Безпека ігрових стратегій прийняття рішень в мультиагентних системах Кравець П. О. 31-34
13. Оценка гарантий безопасности на основе применения лингвистических переменных Потий А. В., Комин Д. С. 34-37
14. Системи управління контентом і безпека WEB-сайтів Лановий О. Ф., Кобзев І. В., Калякін С. В. 38-41
15. Повышение безопасности связи путем применения широкополосных фазоманипулированных сигналов (Часть 1) Лавлинский Н. П., Галлини Н. И. 42-47
16. Застосування аналізу Фур’є в цифровому зв'язку Петров О. С., Звєрєва О. С. 47-49
17. Анализ безопасности бизнес-приложений Медведовский И. Д., Поляков А. М. 50-53
18. Классификация показателей безопасности информации Потий А. В., Пилипенко Д. Ю. 53-56
19. Критерії і показники економічної безпеки підприємства Мініна Є. О. 57-61
20. Математическая модель информационной безопасности Певнев В. Я., Цуранов М. В. 62-64
21. Модель аналізу загроз інформаційної безпеки у комп'ютерній мережі Петров О. С., Бородулін А. В., Мінін А. В. 65-67
22. Методы защиты программного кода Петров А. С., Петров А. А. 68-71
23. Перспективы применения искусственных нейронных сетей в компьютерных системах Петров А. С., Украинский А. П. 72-74
24. Використання нелінійних стохастичних диференціальних систем для захисту мовних сигналів Приходько С. Б. 75-76
25. Актуальність проблеми інформаційної безпеки в Україні та шляхи її розв’язання Саврук М. В. 77-79
26. Высокопроизводительные алгоритмы для исправления независимых ошибок в циклических кодах Семеренко В. П. 80-86
27. Метод навчання інтелектуальних агентів в системах превентивного активного захисту інформації Трегубенко І. Б. 87-89
28. Застосування вейвлет-перетворень для забезпечення групової анонімності даних Чертов О. Р. 90-95
29. Параметри економічної безпеки підприємства як логістичної системи Алькема В. Г. 98-99
30. Підхід до хешування, що стійке до аналізу зловмисника Баришев Ю. В. 99-100
31. Матричный алгоритм Диффи–Хэллмана Белецкий А. Я. 100-101
32. Оценка структурной скрытности регулярных, шумоподобных и хаотических сигналов с использованием непараметрической BDS-статистики Васюта К. С., Гулей А. Б. 101-102
33. Прикордонні території – основа економічної безпеки держави Вербовська Л. С. 103-104
34. Информационная безопасность судоходства Вильский Г. Б. 104-105
35. Фінансова безпека регіонів у контексті транскордонного співробітництва Внукова Н. М., Погосова М. Ю. 105-106
36. Енергетична безпека як основа соціально-економічного розвитку держави Галюк І. Б. 106-107
37. Поняття живучості системи захисту інформації захищених корпоративних мереж зв’язку Гарасим Ю. Р., Дудикевич В. Б. 107-109
38. Некоторые проблемы борьбы с Интернет-преступностью Голубев В. А. 109-110
39. Дослідження головних компонент економіко-екологічної безпеки регіону Грицюк П. М., Кузнєцова Т. В., Аверкина М. Ф. 110-111
40. Операція множення як базовий криптографічний примітив в симетричних блокових шифрах Дмитришин О. В. 112
41. Ефективне управління іпотечним кредитуванням в умовах зміни кон’юнктури ринку Живко М. О., Гельман Ю. Л. 113-114
42. Стрес-тестування для бізнесових структур як чинник економічної безпеки Живко З. Б., Живко М. О. 115-116
43. Механізм покращення трудових ресурсів як чинник безпеки бізнесу Живко М. О., Магомедрасупова Д. Г. 116-117
44. Дискусійні аспекти формування методики оцінки рівня економічної безпеки компаній з управління активами Зачосова Н. В. 118-119
45. Computing a consistent conjectural equilibrium in a mixed oligopoly Kalashnikov V. V., Kalashnykova N. I. 119
46. Використання нейроних методів для прогнозування економічної безпеки підприємства Клопов І. О. 120
47. Механізм дії перемикача платежу як засобу підвищення рівня безпеки в електронній комерції Клювак О. В. 121-122
48. Джерела загроз приватному життю з боку глобальної мережі Інтернет Князюк С. В. 122-123
49. Автоматичне присвоєння атрибутів безпеки у контексті проблеми виділення теми інформаційного повідомлення Ковалевський В. В. 123-124
50. Особливості змісту курсу інформаційна безпека для педагогічних спеціальностей Ковальчук В. Н. 124-126
51. Еліптичні криві над скінченим векторним полем Козіна Г. Л., Нікуліщев Г. І. 126
52. Перерозподіл трудових потоків: загроза економічної безпеки Кокорєва О. В. 127-128
53. Оцінка впливу витоку інформації на стан підприємства Колесник І. С., Дудатьєв А. В., Войтович О. П. 128-129
54. Нечіткі моделі в задачах оцінювання внутрішніх загроз Кондратенко Н. Р., Лужецький С. В. 129-130
55. Інформаційні загрози: суть і проблеми Копєлєв І. Ю., Живко М. О. 130-131
56. Консолідація інформації та інформаційна безпека Кунанець Н. Е., Пасічник В. В. 131-133
57. Повышение безопасности связи путем применения широкополосных фазоманипулированных сигналов (Часть 2) Лавлинский Н. П., Галлини Н. И. 133
58. Організаційно-правове забезпечення захисту інформації, яка становить комерційну таємницю, в системі економічної безпеки підприємства Лічман Т. В. 134
59. Шляхи зниження наслідків податкового ризику в управлінні економічною безпекою підприємства Лосєв М. Ю., Лосєва Ю. М. 135
60. Блоковий шифр на основі псевдовипадкової послідовності крипто примітивів Лужецький В. А., Остапенко А. В. 136
61. Дефініція поняття «безпека» як основа функціонування підприємства Луппова Н. І. 137
62. Обґрунтоване податкове регулювання зовнішньоекономічної діяльності – запорука економічної безпеки держави Луценко І. С. 138-139
63. Шахрайство як загроза економічній безпеці банку Мельник С. І. 139
64. Формування міжрегіональної системи продовольчої безпеки Одінцов М. М. 140-141
65. Дисперсія і втрати сигналу в оптико-волоконній лінії зв'язку Опірський І. Р. 141-143
66. Providing security for e-business in the republic of Moldova Ohrimenco S., Tutunaru S., Sclifos K. 143-144
67. Технологія кодового розділення каналів як засіб захисту інформації абонента стільникової мережі Пархуць Ю. Л., Дудикевич В. Б. 145
68. Сучасні технології управління економічною безпекою підприємства Полянська А. С. 145-147
69. Кадрова безпека в системі управління персоналом підприємств Поскрипко Ю. А., Кириченко О. А. 147-148
70. Моделі державного регулювання банківської системи в контексті зміцнення її фінансової стійкості Присяжнюк О. П. 148-150
71. Механізм забезпечення економічної безпеки промислових підприємств Протопопова Н. А. 150-151
72. Диференціація підходів до аналізу поняття «Система економічної безпеки підприємства» Ревак І. О., Прокопенко В. Ю. 151-152
73. Об’єкти та суб’єкти фінансової безпеки держави Ревак І. О., Прокопенко В. Ю. 152-154
74. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки України Саврук М. В. 154-155
75. Анализ жизненного цикла процесса подготовки специалиста по информационной безопасности Сафронов А. С., Кузнецова Л. А. 155
76. Заходи мотивації персоналу в контексті інформаційної безпеки Скляренко А. К. 156
77. Державне управління та економічна безпека України: інституційно-правовий підхід Скулиш Є. Д. 156-157
78. Аналіз боротьби з комп'ютерною злочинністю Столбов В. Ф., Зима О. Г. 158
79. Особливості формування техніко-технологічної безпеки підприємства Стаматін О. В. 159-160
80. Обеспечение безопасности функционирования логистических образований Сумец А. М. 160-161
81. Влияние цикличности миграции ценности на показатели финансовой безопасности предприятия Тимохова Г. Б. 161-162
82. Захист прав інтелектуальної власності як один із важливих напрямків економічної безпеки країни Тимошенко Ю. Г. 162-163
83. Економічна безпека в контексті розвитку держави і суспільства Ткаленко С. І. 164
84. Побудова систем превентивного активного захисту на базі інтелектуальних агентів Трегубенко І. Б. 164-165
85. Защита персональных данных в информационных системах учреждений социальной сферы Хорев П. Б. 165-166
86. Защита информации с помощью ортогональных корректирующих кодов на основе совершенных многоуровневых решеток Чечельницкий В. Я. 167
87. Закордонний досвід формування системи економічної безпеки корпорацій на прикладі США Шульга І. П. 167-168
88. Помехоустойчивые стеганографические алгоритмы на основе дискретного косинусного преобразования Яковенко А. А. 168-169
89. Моніторинг ринку програмних продуктів по збалансованій системі показників Богдан І. В. 169-170
90. Оцінка інформаційної безпеки в умовах глобалізації Гридчіна О. Г. 170
91. Аналіз реалізацій системи економічної безпеки підприємства Кавун С. В., Амеліна Л. В. 171-172
92. Подходы к обеспечению экономической безопасности предприятия Кавун С. В., Синенко Ю. О. 172-173
93. Підхід до визначення моделей та інструментів інформаційної взаємодії підприємства з інвесторами Сігаєва Т. Є. 173-174
94. Наші автори 175-177
95. Алфавітний покажчик 180