Системи обробки інформації

Збірник наукових праць

Рік видання:
2010 рік

Номер журналу:
№ 5(86)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 282-284
Інформаційна та економічна безпека
3. Модель регіону України як об’єкту забезпечення інформаційної безпеки Пєвцов Г. В. 2-9
4. Використання операції множення за модулем в симетричних блокових шифрах Лужецький В. А., Дмитришин О. В. 9-14
5. Методологія підвищення оперативності доступу до конфіденційних інформаційних ресурсів Миронець І. В., Рудницький В. М., Бабенко В. Г. 15-19
Обробка інформації в складних технічних системах
6. Розробка класів для підсистем синтаксичного аналізу трансляторів з алгоритмічних мов високого рівня Бондаренко М. А., Жилін В. А., Панасенко Д. П. 20-24
7. Информационная технология оценки гарантоспособности Web-сервисов Боярчук А. В., Гордеев А. А., Братушка С. Н., Головань Р. Н. 25-29
8. Автоматическое устройство с сервоприводом для отвода конденсата компрессорных установок Греков В. Ф., Пьянков А. А., Ткаченко Ю. А., Шокин М. Г. 30-34
9. Аналіз сучасного стану повітряних ліній та визначення шляхів підвищення їх надійності Єгорова О. Ю., Мальцев О. Ю. 35-38
10. Особенности функционирования протоколов в беспроводных сетях Завизиступ Ю. Ю., Коваленко А. А., Мохаммад А. С., Можаев М. А. 39-42
11. Сопровождение радиолокационных целей в условиях помех Карлов В. Д., Петрушенко Н. Н., Челпанов А. В., Квиткин К. П. 43-45
12. Экспериментальное исследование характеристик фазоманипулированных гидроакустических сигналов с непрерывным расширением спектра в реверберационных каналах Кебкал К. Г. 45-53
13. Канал вимірювання похилої дальності до літального апарату для лазерної інформаційно-вимірювальної системи з можливістю формування та обробки зображення (розпізнавання) ЛА Коломійцев О. В., Васильєв Д. Г., Клівець С. І., Нікітюк О. Б., Руденко Д. В. 54-58
14. Исследование закономерностей акустического взаимодействия элементов антенных решеток, образованных электроупругими цилиндрическими преобразователями Коржик А. В. 59-66
15. Методы параметрического сжатия на основе асимптотического наблюдателя состояния Кортунов В. И., Гора А. Н., Акулиничев А. А. 66-71
16. Экономическая эффективность применения гидравлических цилиндров с составными корпусами для механизации станочных приспособлений Косенко В. В., Кобзев А. С., Белик В. Н. 72-74
17. Використання медіанного фільтра в системах передавання інформації Кулик А. Я., Кулик Я. А. 75-77
18. О модификации методов оперативной настройки функций принадлежности в знаниеориентированных моделях Кучеренко Е. И., Корниловский А. В., Глушенкова И. С. 78-81
19. Формализация понятия "работоспособное состояние" сложных технических систем Ланецкий Б. Н., Лукьянчук В. В., Фоменко Д. В. 82-85
20. Research of dynamic clustering on linearly inseparable plagued experimental data Lesna N. S., Shatovska T. B., Lyakhovets A. V. 86-91
21. Модель розподілу коефіцієнта заломлення тропосфери в прибережних районах Луковський О. Я., Карлова К. І., Саваткова А. А. 92-94
22. Методика та результати оцінювання якості статистичних алгоритмів розпізнавання з навчанням на основі складного еталонного опису в автоматизованих засобах радіомоніторингу Лупандін В. А. 94-97
23. Предметно-ориентированное моделирование распределенных параллельных приложений реального времени Межуев В. И. 98-103
24. Метод нечеткого структурного анализа онтологий Морозова О. И., Соколов А. Ю., Хуссейн В. М. 104-107
25. Моделирование статистических характеристик координатных «блужданий» статистического центра отражений протяженного объекта Мсаллам Е. П., Кравченко А. И. 108-111
26. Термодинамический анализ системы S-CA-F-P-H-O в процессе получения экстракционной фосфорной кислоты Мысов О. П., Шевчук Н. С. 112-114
27. Метод оптимального вибору спектральних каналів довільної структури у відеоспектрометрах Пашков Д. П. 114-117
28. Ймовірність появи бітових помилок та її дослідження для цифрових модуляцій Пелішок В. О. 117-120
29. Определение частот формант голосового сигнала на выходе гребенки полосовых фильтров Поповский В. В., Бобрицкий С. М., Саваневич В. Е., Ткачёв В. Н. 121-124
30. Управление ресурсами узла компьютерной сети по критерию среднее число очередей, длина которых не ниже критической Пустовойтов П. Е. 125-127
31. Оперативно-диспетчерське керування, як один із напрямків удосконалення експлуатації електромереж Романова А. О., Єгорова О. Ю. 128-132
32. Алгоритм оценки параметров центроида группы неразрешенных объектов Сытник О. В., Карташов В. М., Супрун А. А. 132-135
33. Системний підхід до створення інформаційного забезпечення рішення задач процесів автоматизованого конструювання технологічного обладнання Титарчук А. О. 136-139
34. Оптимізація часу термокомпарування Туз Ю. М., Добролюбова М. В., Ульянова А. А. 139-144
35. Математична модель методу багатопараметричних вимірювань на основі аналого-цифрової обробки періодичних сигналів Чинков В. М., Ефімова Т. М. 144-146
36. Методика оцінки похибки цифроаналогового синтезу вимірювальних синусоїдних сигналів на основі кусково-східчастої апроксимації Чинков В. М., Наливайська Т. Я. 146-148
37. Структура программного комплекса синтеза и верификации моделей цифровых автоматов Шувалова Л. А., Моамар Д. Н., Уткина Т. Ю. 149-152
38. Побудова лінгвістичних шкал при експертному оцінюванні властивостей складних об’єктів Яремчук Н. А., Сікоза О. М. 153-157
39. Анализ оптимального метода траекторных измерений для баллистико-навигационного обеспечения управления космическими аппаратами двойного назначения среднего и дальнего космоса Козелкова Е. С. 157-159
Математичні моделі та методи
40. Оценка параметров ранговых распределений: распределение Мандельброта-Ципфа Дубницький В. Ю., Ходырев А. И. 160-164
41. Алгебраическое построение сверточных кодов Кужель И. Е. 165-169
42. Моделювання процесу паралельного додавання чотирьох і менше доданків в надлишкових системах числення Рудницький В. М., Федотова-Півень І. М., Бєсєдіна С. В. 170-172
Обробка інформації в складних організаційних системах
43. Аналіз значення інтелектуального капіталу в сучасному світі Андрейчіков О. О. 173-176
44. Застосування принципу єдиного інформаційного простору при організації зенітного ракетного прикріття важливих об’єктів держави Галушко Ю. І., Флоров О. Д. 177-179
45. Иерархическая кластеризация мультимножеств в процессе консолидации информации Косило Н. С., Ельчанинов Д. Б. 180-182
46. Модель организации исследовательского поиска в электронных архивах на основе естественной классификации Фролов М. Ю. 183-186
Інформаційні технології в освіті, економіці, екології та медицині
47. Аналіз українських сайтів фармацевтичної спрямованості – систематизація критеріїв оцінювання та практичне порівняння Дорохов О. В., Моісіл І., Дорохова Л. П. 187-191
48. Выбор стратегии распределения логических фрагментов баз данных системы обработки кирлианографической информации Кучук Н. Г., Левенец А. С., Кирвас В. В. 192-194
49. Модель нечеткой экспертной системы прогноза риска развития профессионально обусловленных заболеваний Поворознюк А. И., Чикина Н. А., Антонова И. В. 195-199
50. Программное обеспечение системы формирования комплекса лекарственных препаратов в дерматологии Поворознюк О. А. 200-205
51. Идентификация закона надежности сложных изделий медицинской техники в условиях статистической неопределенности Федин С. С. 206-210
Моделювання в економіці, організація виробництва та управління проектами
52. Применение системы сбалансированных показателей в информационной технологии мониторинга автоматизированных бизнес-процессов Евланов М. В., Антонов В. А., Корнеева Е. В. 211-215
53. Використання кластерного аналізу для вирішення задачі оптимізації платежів за використання природних ресурсів на підприємствах в галузі будівельних матеріалів Кавун С. В., Ридаш О. С., Зима О. Г. 216-219
54. Модель формирования положительного имиджа компании Козелков О. А., Подорожняк А. А., Пинчук Т. А. 219-223
55. Оцінка впливу витоку інформації на стан підприємства Колесник І. С., Дудатьєв А. В., Войтович О. П. 224-229
56. Деякі аспекти управління гнучкістю підприємства Шматько Н. М. 230-235
57. Метод оценки компетентностного резерва разработчиков программного обеспечения ИТ компании Шостак И. В., Стрельчук Е. А., Щеблыкина М. А. 236-238
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
58. Моделювання та прогнозування стану забруднення ґрунтів Харківської області важкими металами Кузнецов М. В., Зима О. Г. 239-242
59. Антропогенні зміни лісових масивів під впливом діяльності промислових підприємств Павленко С. М., Зима О. Г. 242-245
60. Нечіткий підхід до прогнозування екологічних ризиків від забруднення атмосферного повітря Ушакова І. О., Катасонова О. І. 246-251
61. Моделювання процесу прийняття рішень щодо зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря Ушакова І. О., Миколайчук А. Б. 252-257
Виховання
62. Электронное тестирование средствами MS OFFICE Данилевич С. Б., Кирвас В. А. 258-261
63. Моделі придбання професійних знань курсантами в системі вищої військової освіти України Дуденко С. В., Калачова В. В., Кучерявенко І. В. 262-266
64. Групове оцінювання учасників навчального процесу як засіб формування рейтингу суб'єктів навчання Калиниченко О. В., Лєсна Н. С., Портянченко Г. А. 267-273
Повідомлення
65. Компенсація надлишкового шуму у волоконно-оптичному гіроскопі з відгалуджевачем типу 3x3 Лисечко В. П., Подлужна О. В. 274-275
66. Наші автори 276-280