Системи обробки інформації

Збірник наукових праць

Рік видання:
2011 рік

Номер журналу:
№ 3(93)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 253-254
Інформаційні технології та системи управління
3. Улучшение характеристик подспутниковых систем ИК диапазона Бекирова Л. Р., Гасанов Т. А. 2-6
4. Концептуальні алгоритми виокремлення морфем для реалізації інформаційної технології обробки природномовних текстів Бісікало О. В., Кравчук І. А. 7-9
5. Информационная бизнес система в Cloud-среде Бохан К. А., Гринев Д. В. 10-15
6. Нечеткий анализ проектного риска Брагина Т. И., Табунщик Г. В. 15-20
7. О новой наукоемкой информационной технологии автоматизации управления дискретными процессами Бурлаков М. В. 21-24
8. Нечеткая многокритериальная оптимизация на основе FMOLP Гардашева Л. А. 24-27
9. Universal technique for error correction in measurement systems Jabiyeva A. J. 28-31
10. Анализ программных продуктов моделирования бизнес процессов для SOA Знахур С. В., Чуркин А. П. 32-34
11. Модуль підтримки для проведення конференцій Золотарьова І. А., Химій М. С. 35-39
12. Средства передачи информации в терминальных системах Калюжный А. Д., Табунщик Г. В., Онищенко В. Ф. 39-47
13. Інтервальні нечіткі моделі типу-2 в задачах ідентифікації об'єктів з багатьма входами та виходами Кондратенко Н. Р., Чеборака О. В., Ткачук О. А. 48-52
14. Моделювання розподіленого вузла концентратора послуг NGN-мережі Кучук Г. А., Куфлієвський О. А. 52-57
15. Інформаційна технологія автоматичної генерації тестових завдань з керованою складністю Мельник А. М., Пасічник Р. М., Шевчук Р. П. 57-61
16. Моделирование планирования ресурсов GRID средствами пакета GridSim Минухин С. В., Коровин А. В. 62-68
17. Вибір математичного апарату при розробленні імітаційних моделей інформаційних систем Парфьонов Ю. Е. 69-72
18. Моделирование оптоэлектронного инвертора на модели микромощной оптопары УВЧ диапазона для оптических интерфейсов цифровых автоматов Проскурин Н. П., Грушко С. С. 72-75
19. Програмно-апаратна реалізація бази даних у системі контролю та управління віддаленими технологічними об'єктами Тарасов О. В. 76-79
20. Проблеми якості консолідованих даних у просторах даних Шаховська Н. Б., Пшеничний О. Ю., Чорней І. М. 80-84
21. Аналитическая модель формирования компетенций в системе дистанционного обучения Шило С. Г. 84-87
22. Оцінка ефективності тестування програмного забезпечення на основі аналізу кількості та критичності знайдених дефектів Щербаков О. В., Луценко Є. С. 88-92
23. Система підтримки прийняття рішень як невід’ємна частина сучасного інформаційного забезпечення для управління бізнесом Щербаков О. В., Наришкін В. С. 93-96
24. Многоуровневый подход к построению гибридной интеллектуальной системы Щербаков А. В., Федорова Г. С. 96-99
25. Використання теорії масового обслуговування для моделювання і оцінки якості функціонування інформаційних систем Конюшенко І. Г. 100-102
Захист інформації
26. Визначення показників ефективності шифрування підстановочно-перестановочних мереж з блоками підстановки розміром 16х16 біт в комп`ютерних системах Бевз О. М., Папінов В. М. 103-106
27. Оценка дисперсии гармоник спектра односвязного марковского гауссовского процесса в дискретных базисах Виленкина-Крестенсона функций Белецкий А. Я., Демьяник Д. С. 107-111
28. Дослідження побічного електромагнітного випромінення від флеш носіїв Дудикевич В. Б., Собчук І. С., Ракобовчук Л. М., Зачепило В. С. 112-116
29. Модель формирования кодов аутентификации сообщений с использованием универсальных хеширующих функций Кузнецов А. А., Король О. Г., Босько В. В. 117-125
30. Реалізація послуги приватності у схемі інтернет-аукціону з використанням хамелеон-підпису Лєншина Ю. М., Беляк Д. С. 126-129
31. Апаратні засоби для реалізації багатоканального керованого хешування Лужецький В. А., Баришев Ю. В. 130-133
32. Оценка эффективности тестовой диагностики в защищенных сетях связи Одияненко Е. В., Пискун И. В., Хорошко В. А. 134-136
33. Метод получения нелинейных функций для алгоритмов поточного шифрования данных Приходько С. И., Цымбал Г. С. 137-140
34. Построение системы информационной безопасности в программах складского учета Федько В. В., Боднар А. И. 139-142
35. Защита прав сотрудников на предприятии от разглашения личной (конфиденциальной) информации в процессе аттестации Федько В. В., Ряснянская И. А. 143-146
36. Модель системи електронного навчання для аналізу загроз її інформаційній безпеці Чекурін В. Ф., Будік О. О. 147-151
37. Интеллектуализация компьютерной технологии мониторинга устойчивости производственных систем Чупров С. В. 152-156
38. Компьютерное моделирование внешних импульсных воздействий на основе вероятностно-детерминистического подхода Шматко А. В., Малежик А. В. 157-160
39. Багатокритеріальний вибір систем захисту інформації за допомогою нечітких парних порівнянь альтернатив Шматко О. В., Сичев Є. В. 161-164
Інформаційні технології в освіті, економіці, екології та медицині
40. Аналіз формування та використання еколого-економічних показників та індикаторів для оцінки сталого розвитку регіону Варламов Є. М., Толстих Я. О. 165-168
41. Модель впливу фізичних навантажень в інформаційних технологіях моніторингу реабілітації після інфаркту міокарда Вовкодав О. В., Пасічник Р. М. 169-172
42. Использование прикладного пакета Statistica для выявления однозначных групп в государственном корпоративном секторе экономики Украины Гаврилова А. А. 173-176
43. Проблемы и перспективы тестирования программных приложений информационных систем Гаркин В. В., Дорохов О. В., Симиан Д. 177-180
44. Разработка и исследование методики нагрузочной и функциональной оценки качества информационных систем Гаркин В. В., Чен Р. Н. 181-185
45. Використання об’єктного підходу при проектуванні бази даних ІТ захисту рослин Дубовой В. М., Сольський О. С. 186-189
46. Огляд медичних інформаційних систем Злепко С. М., Овчарук Т. І., Овчарук А. А. 189-192
47. Многомерная модель продаж гипермаркета Коломиец Д. В. 192-195
48. Інформація як ключовий елемент моніторингу Коц Г. П. 196-198
49. Оцінка якості поверхневих вод басейну річки Салгир Лосєв М. Ю., Мілька І. В. 199-202
50. Метод сведения равенств к тождествам для однородных систем экономики Назарова О. П. 202-205
51. Исследование влияния внешних возмущающих факторов на индивидуум Нестругина Е. С., Чичикало Н. И. 206-209
52. Концепція інтеграції OLAP і ГІС-технологій в моделях систем підтримки прийняття рішень Павленко Л. А. 210-213
53. Моделі оперативного аналізу стану атмосферного повітря у місті Харкові Павленко Л. А., Афоніна С. І. 214-217
54. Моделювання динаміки стану поверхневих вод басейну річки Сіверський Донець у межах Харківської області на базі OLAP та ГІС-технологій Павленко Л. А., Лелюк С. В. 218-220
55. Розробка модуля автоматизації оцінки впливу крапкових джерел забруднення на якість вод Азовського моря Павленко Л. А., Проценко М. О., Брук В. В. 221-224
56. Інформаційна технологія формування аналітичних ресурсів сайту Пасічник Н. Р. 224-227
57. Інтелектуальні програмні комплекси в медицині і мінімізація області прийняття рішень Пурський О. І. 228-230
58. Дистанционный экологический мониторинг на потенциально-опасных для окружающей среды объектах Рамазанов К. Ш. 231-233
59. Использование информационных технологий для учета компетенций студентов в вузах (на примере Байкальского государственного университета экономики и права) Самаруха В. И., Гуляева Л. В. 234-239
60. Моделювання впливу антропогенних факторів на стан забруднення водних об’єктів Ушакова І. О., Грищенко А. М. 239-242
61. Тенденции развития систем электронных денег в послекризисный период Чен Р. Н., Кудрин Д. Н. 242-246
62. Хроніка та інформація 247
63. Наші автори 249-252
64. Алфавітний покажчик 252

Whoops, looks like something went wrong.