Становлення захисника вітчизни

Фонд є місцевою благодійною організацією, що створена та діє на засадах добровільності, законності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності та самоврядування.

Фонд вільний у виборі сфери своєї діяльності, є неприбутковою організацією та здійснює діяльність у таких сферах:

 • освіта;
 • охорона здоров’я;
 • соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги;
 • наука й наукові дослідження;
 • спорт і фізична культура.

З метою здійснення благодійної діяльності Фонд в установленому порядку має право:

 • надавати благодійну допомогу військовослужбовцям щодо покращення їх соціально-побутових умов проживання та навчання;
 • надавати благодійну допомогу закладам науки, освіти та культури, а також вченим, викладачам, студентам, курсантам, учням, талановитій творчій молоді;
 • надавати благодійну допомогу малозабезпеченим особам, які її потребують;
 • самостійно вирішувати питання про подання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування.
  Учасниками Фонду можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, які підтримують його цілі і завдання та визнають цей Статут.

Учасники Фонду вступають та вибувають з нього шляхом подачі відповідної заяви про вступ чи вихід з Фонду до Правління Фонду

Рішення щодо прийому до учасників Фонду та про вихід або про виключення з нього приймаються Загальними зборами учасників Фонду

Учасники Фонду мають право:

 • брати участь у визначенні та розробці основних цілей та завдань Фонду в межах його Статуту;
 • брати участь в управлінні справами Фонду, в тому числі шляхом обговорення, голосування та прийняття рішень з усіх питань його діяльності;
 • обирати та бути обраним до керівних органів Фонду, брати участь в їх роботі, в інших структурних підрозділах та в заходах, що проводяться Фондом;
 • пропонувати включення будь-яких питань до порядку денного Загальних зборів учасників Фонду, що входять у коло статутних завдань Фонду;
 • отримувати від Фонду для ознайомлення будь-яку інформацію стосовно діяльності Фонду;
 • добровільно вийти з Фонду на підставі письмової заяви, поданої до Правління Фонду;
 • користуватись іншими правами, що передбачені чинним законодавством України та внутрішніми документами Фонду.

Благодійну допомогу можна перераховувати на банківський рахунок фонду:

Найменування банку: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»

Номер рахунку: 26004052326434

МФО: 351533

Код: 39114494

Призначення платежу : «Благодійна допомога на вирішення статутних питань»