Жовтень – Грудень 2019 року

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Устойчивость и управляемость сложных технических систем типа «силовая установка подвижная платформа»

Концептуальні засади стратегій інвестиційно-інноваційного розвитку оборонно-промислових комплексів держав. Досвід для України

Анипко, О. Б.

Устойчивость и управляемость сложных технических систем типа «силовая установка подвижная платформа» [Текст] : монография / О. Б. Анипко, И. Б. Ковтонюк ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 259 с. : ил., табл. – Текст рус. – Библиогр.: с. 235-259 (310 назв.).

Бегма, В. М.

Концептуальні засади стратегій інвестиційно-інноваційного розвитку оборонно-промислових комплексів держав. Досвід для України [Текст] : аналіт. доп. / В. М. Бегма, О. О. Свер гунов ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2019. – 62 с.

Боротьба з безпілотними літальними апара тами

Військовий словник. Діяльність державної авіації. Терміни та визначення

Боротьба з безпілотними літальними апара тами [Текст] : ВП 7-00(03).01 : військ. навч. -метод. публ. командирам (військовослужбов цям) щодо боротьби з БПЛА / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Житомир ; Київ, 2019]. – 44 с. : іл., табл. – У вих. дан.: березень-2019. – Дод. 1-2. – Бібліогр.: с. 44 (3 назви).

Військовий словник. Діяльність державної авіації. Терміни та визначення [Текст] : [стан дарт] : ВСЛ 01.046.001-2019(01) ; [чинний від 29.08.2019] / М-во оборони України, [Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; роз роб.: А. Г. Дмитрієв, А. П. Корнієнко, Ю. В. Се востьянов]. – [Харків, 2019]. – 95 с. – Дод. 1, 2: Абетк. покажч.: с. 77-90 ; Бібліогр.: с. 91-94 (41 назва).

Військово-технічний збірник. № 21

Вища математика у прикладах та задачах.Ч. 1

Військово-технічний збірник. № 21 [Текст] / М-во оборони України, Нац. акад. сухопут. військ ім. П. Сагайдачного. – Львів : НАСВ, 2019. – 95 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.

Вища математика у прикладах та задачах. Ч. 1 [Текст] : навч.-метод. посіб. / [М. І. Гвоз дєв, Є. К. Гвоздєва, З. Ю. Літвіна та ін. ; М-во оборони України, Хар -ків. нац. ун-т Повітря них Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 327 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 326 (8 назв).

Господарський процесуальний кодекс України

Дії на блокпосту (контрольно-перепускному пункті)

Господарський процесуальний кодекс України [Текст] : норм. док. з урахуванням ост. змін в ред. станом на 04.09.2018 р. – Суми : ВВП НОТІС, 2018. – 192 с. – (Законодавство України).

Дії на блокпосту (контрольно-перепускному пункті) [Текст] : ВП 7-00(03).01 : військ. навч.-метод. публ. командирам (військовослужбовцям) щодо обладнання та порядку несення служби на блокпостах (КПП) / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Житомир ; Київ, 2019]. – 73 с. : іл. – У вих. дан.: березень-2019. – Дод. 1-4. – Бібліогр.: с. 73 (6 назв).

Практична психологія: вступ до спеціальності

Загальновійськові статути Збройних Сил України

Дуткевич, Т. В.

Практична психологія: вступ до спеціаль ності [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. – 2-ге вид. –Київ : Центр учбової літ., 2018. – 255 с. – Бібліогр.: с. 252-255 (58 назв).

Загальновійськові статути Збройних Сил України [Текст] : станом на 1 берез. 2019 р. : відп. офіц. тексту. – Харків : Право, 2019. – 411 с.

Закон України “Про звернення громадян”

Закон України “Про освіту”

Закон України “Про звернення громадян” [Текст] : норм. док. з урахуванням ост. змін в ред. станом на 23.02.2018 р. – Суми : ВВП НОТІС, 2018. – 22 с. – (Законодавство України. Основні нормативні документи).

Закон України “Про освіту” [Текст] : норм. док. з урахуванням ост. змін в ред. станом на 15.05.2018 р. – Суми : ВВП НОТІС, 2018. – 82 с. – (Законодавство України. Основні норма тивні документи).

Закон України “Про охорону праці”

Застосування програмних імітаційних моде лей будови електростанцій ЕД-60-Т/400 та ЕСДА-100-Т/400-ЗРК

Закон України “Про охорону праці” [Текст] : норм. док. з урахуванням ост. змін в ред. станом на 22.03.2018 р. – Суми : ВВП НОТІС, 2018. – 28 с. – (Законодавство України. Основні норма тивні документи).

Застосування програмних імітаційних моде лей будови електростанцій ЕД-60-Т/400 та ЕСДА-100-Т/400-ЗРК [Текст] : навч.-метод. посіб. / [Г. І. Лагутін, А. О. Нечаус, О. М. По рохончук та ін. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Коже дуба, [Ф-т післядиплом. освіти]. – Харків : ХНУПС, 2019. – 54 с. : іл. – Бібліогр.: с. 54 (5 назв ).

Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 2

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Вип. № 1

Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 2 [Текст] / М-во оборони України, Військ. ін-т телекомунікацій та інформати зації. – Київ : ВІТІ, 2019. – 128 с. : іл., табл.

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Вип. № 1 [Текст] : наук.-теорет. та наук.-практ. зб. наук. праць / ДНДІ ВС ОВТ. – Чернігів : [Брагинець О. В.], 2019. – 176 с. : іл., табл.

Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Вип. 1 (33)

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 3 (61)

Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Вип. 1 (33) [Текст] / Нац. акад. Нац. гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2019. – 79 с. : іл., табл. – Вих. двічі на рік. – Засн. у 2003 р.

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 3 (61) [Текст] / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Коже дуба ; [гол. ред. К. С. Васюта]. – Харків : ХНУПС, 2019. – 145 с. : іл., табл. – Щокв. – Засн. у квіт. 2005 р.

Збірник наукових праць Центру воєнно-стра тегічних досліджень Національного універси тету оборони України ім. І. Черняховського. № 2 (66)

Здійснення підготовки бойових обслуг підрозділів радіотехнічних військ (зразків радіоелектронної техніки) в районах бойового призначення

Збірник наукових праць Центру воєнно-стра тегічних досліджень Національного універси тету оборони України ім. І. Черняховського. № 2 (66) [Текст] / Центр воєнно-стратег. дослідж. Нац. ун-ту оборони України ім. І. Черняхов ського. – [Київ : НУОУ], 2019. – 146 с. : іл., табл. – Створ. у 1997 р.

Здійснення підготовки бойових обслуг підрозділів радіотехнічних військ (зразків радіоелектронної техніки) в районах бойового призначення [Текст] : ВП 7.10-01 : військ. навч.-метод. публ. командирам підрозділів (військовослужбовцям) зі здійснення підгот. в районах бойового призначення / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Командування ПС ЗСУ. – [Житомир ; Київ, 2018]. – 52 с. : іл. – У вих. дан.: жовтень-2018. – Дод. 1-2. – Бібліогр.: с. 51-52 (19 назв).

Історія України

Інструкція щодо експлуатації та налагод ження станцій супутникового зв’язку системи TOOWAY

Земерова, Т. Ю.

Історія України [Текст] : за програмою основ. і ст. шк. + проф. рівень / Т. Ю. Земерова, І. М. Скирда. – Харків : Весна, 2016. – 752 с. – (Практичний довідник).

Інструкція щодо експлуатації та налагод ження станцій супутникового зв’язку системи TOOWAY [Текст] : ВП 6-00(03).01 : військ. навч.-метод. публ. для підрозділів зв’язку щодо експлуатації та налагодження станцій супут ник. зв’язку / Центр операт. стандартів і мето дики підгот. ЗС України ; Голов. упр. зв’язку та інформац. систем ГШ ЗСУ. – [Житомир ; Київ, 2019]. – 26 с. : іл. – У вих. дан.: березень-2019.

Інформаційний випуск з авіаційних подій та інцидентів за 1 півріччя 2018 року

Інформаційний випуск з авіаційних подій та інцидентів за 2 півріччя 2018 року

Інформаційний випуск з авіаційних подій та інцидентів за 1 півріччя 2018 року [Текст] / М-во оборони України, Повітряні Сили Збройних Сил України. – [Б. м.], 2019. – 74 с. : табл.

Інформаційний випуск з авіаційних подій та інцидентів за 2 півріччя 2018 року [Текст] / М-во оборони України, Повітряні Сили Збройних Сил України. – [Б. м.], 2019. – 84 с. : табл.

Історія України. Новітня доба

Кодекс адміністративного судочинства України

Історія України. Новітня доба [Текст] : навч. посіб. / [В. М. Литвин,В. Ф. Колесник, А. Г. Слюсаренко та ін. ; за ред. В. М. Литви на. – Київ : Академвидав, 2012. – 479 с. : табл. – Термінолог. слов.: с. 465-473. – Імен. покажч.: с. 474-479. – Бібліогр. в кінці розд.

Кодекс адміністративного судочинства України [Текст] : нормат. док. з урахуванням ост. змін в ред. станом на 03.01.2018. – Суми : ВВП НОТІС, 2018. – 203 с. – (Законодавство України).

Кодекс законів про працю України

Кодекс України про адміністративні право порушення

Кодекс законів про працю України [Текст] : норм. док. з урахуванням ост. змін в ред станом на 04.09. 2018 р. – Суми : ВВП НОТІС, 2018. –95 с. – (Законодавство України)

Кодекс України про адміністративні право порушення [Текст] : станом на 07.03.2019 р. – Харків : Право, 2019. – 356 с.

Кодекс цивільного захисту України

Енергетичні установки. Ч. 2. Пересувні електростанції

Кодекс цивільного захисту України [Текст] : нормат. док. з урахуванням ост. змін в ред. станом на 02.07.2018 р. – Суми : ВВП НОТІС, 2018. – 115 с. – (Законодавство України).

Кононов, Б. Т.

Енергетичні установки. Ч. 2. Пересувні електростанції [Текст] : навч. посіб. / Б. Т. Коно нов, Г. І. Лагутін ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Коже дуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 175 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 171-172 (29 назв).

Конституція України

Кримінальний кодекс України

Конституція України [Текст] : нормат. док. з урахуванням остан. змін в ред. станом на 02.04.2019 р. – Суми : ВВП НОТІС, 2019. – 56 с. – (Законодавство України).

Кримінальний кодекс України [Текст] : нормат. док. з урахуванням останніх змін в ред. станом на 01.10. 2018 р. – Суми : ВВП НОТІС, 2018. – 204 с.

Кримінально-виконавчий кодекс України

Аналогові та цифрові електронні пристрої

Кримінально-виконавчий кодекс України [Текст] : норм. док. з урахуванням ост. змін в ред. станом на 02.09.2018 р. – Суми : ВВП НОТІС, 2018. – 96 с. – (Законодавство України).

Кудряшов, В. Є.

Аналогові та цифрові електронні пристрої [Текст] : кер. до лаб. робіт / В. Є. Кудряшов, С. А. Тузіков, А. Є. Присяжний ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 94 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 94 (18 назв).

Статути Збройних Сил України

Методичний посібник з основних питань організації служби військ

Статути Збройних Сил України [Текст] : зб. законів : чинне законодавство зі змінами та допов. : (офіц. текст). – Київ : Паливода А. В., 2019. – 443 с. – (Закони України). – Дод. 1-10.

Методичний посібник з основних питань організації служби військ [Текст] / Ген. штаб ЗС України, [Упр. служби військ Центр. упр. безпеки військ. служби ЗСУ]. – Київ, 2019. – 143 с. : табл. – Дод. 1-13.

Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Стрілецька зброя та вогнева підготовка” за темою “Управління вогнем”

Методичні рекомендації щодо організації проведення польових виходів

Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Стрілецька зброя та вогнева підготовка” за темою “Управління вогнем” [Текст] / [С. В. Гуз ченко, І. А. Таран, В. В. Василенко та ін. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 43 с. : іл. – Бібліогр.: с. 43 (4 назви).

Методичні рекомендації щодо організації проведення польових виходів [Текст] / [С. В. Гузченко, Є. С. Гатченко, І. М. Тіхонов та ін. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 37 с. – Дод. 1-4. – Бібліогр.: с. 37 ( 7 назв).

Наказ Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України № 316/833 від 18.06.2019 р. “Про внесення змін до Інструкції про організацію військової підготов ки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу”

Новейший англо-русский русско-английский словарь. 100 000 слов

Наказ Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України № 316/833 від 18.06.2019 р. “Про внесення змін до Інструкції про організацію військової підготов ки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу” [Текст] / М-во оборони України ; МОН України. – Київ, 2019. – [72] с. окр. паг. – Дод. 1-10.

Новейший англо-русский русско-английский словарь. 100 000 слов [Текст] = Modern english-russian russian-english dictionary / [cост. C. М. Крысенко]. – Харьков : Проминь, 2014. – 959 с.

Новий англо-український українсько-англійський словник. 60000 слів

Озброєння та військова техніка РТВ. Радіолокаційна станція П-18. Ч. 1

Новий англо-український українсько-англійський словник. 60000 слів [Текст] = New english-ukrainian ukrainian-english dictionary / [уклад.: В. Ф. Малишев, О. Ю. Петраков ський]. – Харків : ДИВ : Промінь, 2018. – 1132 кол., [5] с.

Озброєння та військова техніка РТВ. Радіолокаційна станція П-18. Ч. 1 [Текст] : метод. рек. / [І. М. Невмержицький, А. А. Гри зо, С. М. Ковалевський та ін. ; за заг. ред. І. М. Невмержицького ; М-во оборони України, Харків. ун-т Повітряних Сил України ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 47 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 48 (7 назв).

Організація і проведення пошуково-рятуваль ної підготовки льотного складу

Організація планування та здійснення пере міщення вузлів зв’язку на рухомих засобах Повітряних Сил Збройних Сил України

Організація і проведення пошуково-рятуваль ної підготовки льотного складу [Текст] : ВП 7-37.01 : військ. навч.-метод. публ. командирам з орг. і проведення пошук.-рятув. підгот. льотн. складу / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Командування ПС ЗСУ. – [Житомир ; Київ, 2015]. – 104 с. : іл., табл. – У вих. дан.: грудень-2015. – Дод. 1-2.

Організація планування та здійснення пере міщення вузлів зв’язку на рухомих засобах Повітряних Сил Збройних Сил України [Текст] : ВП 7.26-01 : військ. навч.-метод. публ. командирам підрозділів з планування та орг. переміщення вузлів зв’язку на рухомих засобах / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Командування ПС ЗСУ. – [Жито мир ; Київ, 2018]. – 123 с. : іл. – У вих. дан.: червень-2018. – Дод. 1-8. – Бібліогр.: с. 123 (3 назви).

Освітній процес: методика, досвід, проблеми. № 1 (151) 2019 р.

Освітній процес: методика, досвід, проблеми. № 3-4 (149-150) 2018 р.

Освітній процес: методика, досвід, проблеми. № 1 (151) 2019 р. [Текст] : навч.-метод. зб. / [гол. ред. К. Васюта] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Коже дуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 101 с.

Освітній процес: методика, досвід, проблеми. № 3-4 (149-150) 2018 р. [Текст] : навч.-метод. зб. / [гол. ред. К. С. Васюта] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 69 с.

Основи стрільби та управління вогнем зенітними комплексами. Ч. 1. Основи теорії стрільби зенітних артилерійських комплексів та методи оцінки їх ефективності

Військово-прикладне плавання для курсантів ВВНЗ

Основи стрільби та управління вогнем зенітними комплексами. Ч. 1. Основи теорії стрільби зенітних артилерійських комплексів та методи оцінки їх ефективності [Текст] : навч. посіб. / [C. П. Коваленко, В. В. Куценко, Г. А. Левагін та ін. ; за заг. ред. С. П. Ковален ка; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 219 с. : іл., табл. – Бібліогр.:с. 219 (9 назв).

Откидач, В. С.

Військово-прикладне плавання для курсантів ВВНЗ [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. С. Отки дач, В. М. Кирпенко, М. В. Корчагін ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 65 с. : іл. – Бібліогр.: с. 65 (12 назв).

Планування та здійснення маневру військови- ми частинами та підрозділами зенітних ракет них військ Повітряних Сил Збройних Сил України

Порядок інженерного обладнання позицій вузлів зв’язку на рухомих засобах Повітряних Сил Збройних Сил України

Планування та здійснення маневру військови- ми частинами та підрозділами зенітних ракет них військ Повітряних Сил Збройних Сил України [Текст] : ВП 7.09-01 : військ. навч.-метод. публ. командирам військ. частин (підрозділів) ЗРВ ПС ЗСУ / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Командування ПС ЗСУ. – [Житомир ; Київ, 2018]. – 129 с. : іл. – У вих. дан.: жовтень-2018. – Дод. 1-26. – Бібліогр.: с. 129 (8 назви).

Порядок інженерного обладнання позицій вузлів зв’язку на рухомих засобах Повітряних Сил Збройних Сил України [Текст] : ВП 7.26-02 : військ. навч.-метод. публ. командирам та особовому складу підрозділів з орг. інж. обладнання позицій вузлів зв’язку на рухомих засобах / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Командування ПС ЗСУ. – [Житомир ; Київ, 2018]. – 146 с. : іл., табл. – У вих. дан.: червень-2018. – Дод. 1-21.

Порядок проведення рекогносцирування позицій підрозділів радіотехнічного забезпе чення Повітряних Сил Збройних Сил України, організація їх охорони і оборони та інженер ного обладнання

Порядок проведення тренування з ведення радіо-, радіотехнічного контролю військовими частинами (підрозділами) радіоелетронного захисту Збройних Сил України

Порядок проведення рекогносцирування позицій підрозділів радіотехнічного забезпе чення Повітряних Сил Збройних Сил України, організація їх охорони і оборони та інженер ного обладнання [Текст] : ВП 7.26-01 : військ. навч.-метод. публ. командирам підрозділів з питань вибору, обладнання, орг. охорони та оборони позицій підрозділів РТЗ / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Командування ПС ЗСУ. – [Житомир ; Київ, 2018]. – 138 с. : іл., табл. – У вих. дан.: жовтень-2018. – Дод. 1-11. – Бібліогр.: с. 138 (3 назви)

Порядок проведення тренування з ведення радіо-, радіотехнічного контролю військовими частинами (підрозділами) радіоелетронного захисту Збройних Сил України [Текст] : ВП 7-27(00).01 : військ. навч.-метод. публ. коман дирам підрозділів з орг. проведення тренування з ведення радіо-, радіотехн. контролю частина ми РЕБ / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Командування ПС ЗСУ. – [Житомир ; Київ, 2016]. – 19 с. – У вих. дан.: лютий 2016. – Бібліогр.: с. 19 (3 назви).

Сучасний англо-український, українсько-англійський словник

Системи обробки інформації. Вип. 3

Романов, Д. А.

Сучасний англо-український, українсько-англійський словник [Текст] : 30 000 слів + граматика / [Д. А. Романов, О. В. Зав’язкін]. – Донецьк : БАО, 2014. – 383 с.

Системи обробки інформації. Вип. 3 (158) [Текст] : зб. наук. праць / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; [гол. ред. О. І. Тимочко]. – Харків : ХНУПС, 2019. – 133 с. : іл., табл.

Ситуаційні завдання та варіанти дій за ними для підрозділів родів військ та спеціальних військ

З футболом у світ. Український Пеле, або Батяр Лєньо з Левандівки

Ситуаційні завдання та варіанти дій за ними для підрозділів родів військ та спеціальних військ [Текст] : ВП 7-(01,03-05)03.01 : військ. навч.-метод. публ. командирам (інструкторам) для підгот. та проведення занять за ситуац. завданнями та варіантами дій за ними / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС Укра їни ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Житомир ; Київ, 2019]. – 78 с. : іл. – У вих. дан.: березень-2019.

Скоцень, О.

З футболом у світ. Український Пеле, або Батяр Лєньо з Левандівки [Текст] : [спомини] / О. Скоцень. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 486 с. – (Persona grata).

Технічна експлуатація РЛС 19Ж6. Ч. 1

Електронні прилади та електрорадіоматеріали

Технічна експлуатація РЛС 19Ж6. Ч. 1 [Текст] : метод. рек. для підгот. і проведення практ. занять / [А. А. Гризо, І. М. Невмер жицький, С. М. Ковалевський та ін. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 43 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 43 (9 назв).

Тузіков, С. А.

Електронні прилади та електрорадіоматеріали [Текст] : посіб. до викон. лаб. робіт / С. А. Тузі ков, В. С. Джус, В. П. Катков ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 83 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 83 (12 назв).

Цивільний процесуальний кодекс України

Air Show

Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : нормат. док. з урахуванням остан. змін в ред. станом на 01.10.2018 р. – Суми : ТОВ”ВВП Нотіс”, 2018. – 244 с. – (Законодавство України).

Air Show [Текст] : [album] / [teksty: Artur Bartkiewicz [et al.] ; zdj.: Slawek hesja Krajniewski ; Wojsk. inst. wydaw.]. – Warszawa : WIW, 2015. – 213 s. : il. kolor. – (Biblioteka Polski Zbrojnej).

Metrology and standardization. P. 2

Wyzsza Szkola Oficerska Sil Powietrznych. Nowoczesna uczelnia z tradycjami

Metrology and standardization. P. 2 [Текст] : навч. посіб. / [В. Б. Кононов, Ю. І. Шевяков, В. А. Бородавка та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Коже дуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 89 с. : іл., табл. – Прим.: Метрологія та стандартизація (англ. мовою). Ч. 2. – Слов.: с. 88. – Бібліогр.:с. 89 (8 назв).

Wyzsza Szkola Oficerska Sil Powietrznych. Nowoczesna uczelnia z tradycjami [Текст] = Polish Air Force Academy. A modern university wish a great heritage / [oprac. tekstu: Agniezka Bazyluk, Andrej Prokopek ; tl.: Language Center Agencia Tlumaczen ; zdj.: Mariusz Adamski ]. – Deblin : WSOSP ; Warszawa : GWB, 2013. – 134, [9] s. : il. kolor.

Останні новини бібліотеки університету